Leveringen - 66422-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Verkeersborden

2019/S 030-066422

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
12034981
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nederland
Contactpersoon: Aanbestedingsteam Amsterdam
Telefoon: +31 630475883
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ea1885bfab45a92744ab43f8f3d45f98
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Nederland
Contactpersoon: TenderNed
Telefoon: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ea1885bfab45a92744ab43f8f3d45f98
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Nederland
Contactpersoon: TenderNed
Telefoon: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AI 2018-0640 Raamovereenkomst verkeersborden en overige verkeersmiddelen

Referentienummer: AI 2018-0640
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34992200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst verkeersborden en overige verkeersmiddelen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Definitieve aluminium verkeersborden, verkeerspalen, zuilen en bevestigingsmiddelen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34992200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In het kader van deze aanbesteding is de gemeente voornemens verkeersborden en overige verkeersmiddelen in te kopen.

De gewenst scope bestaat uit de levering van:

• Aluminium verkeersborden

• Verzinkte, RVS- en gecoate verkeerspalen

• Vlakke kunststof verkeersborden

• Overige verkeersmiddelen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI-Kwaliteitscriterium A: Kwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De gemeente is voornemens de Raamovereenkomsten voor de duur van twee jaar te sluiten met een optie, eenzijdig uit te oefenen door de gemeente, tot verlenging van maximaal twee maal één jaar. De totale looptijd van de Raamovereenkomst kan hiermee op maximaal vier jaar uit komen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

n.v.t.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Tijdelijke vlakke kunststof en aluminium verkeersborden en overige verkeersmiddelen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34992200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In het kader van deze aanbesteding is de gemeente voornemens verkeersborden en overige verkeersmiddelen in te kopen.

De gewenst scope bestaat uit de levering van:

• Aluminium verkeersborden

• Verzinkte, RVS- en gecoate verkeerspalen

• Vlakke kunststof verkeersborden

• Overige verkeersmiddelen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI-Kwaliteitscriterium A: Kwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De gemeente is voornemens de raamovereenkomsten voor de duur van twee jaar te sluiten met een optie, eenzijdig uit te oefenen door de gemeente, tot verlenging van maximaal twee maal één jaar. De totale looptijd van de raamovereenkomst kan hiermee op maximaal vier jaar uit komen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

n.v.t.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Verklaring rechtmatigheid inschrijving

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— ISO 9001:2015,

— ISO 14001,

— Kerncompetentie perceel 1: Leveren definitieve aluminium verkeersborden,

— Kerncompetentie perceel 2: Leveren van tijdelijke verkeersborden en overige verkeersmaterialen

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De Gemeente is voornemens de Raamovereenkomsten voor de duur van twee jaar te sluiten met een optie, eenzijdig uit te oefenen door de Gemeente, tot verlenging van maximaal twee maal één jaar. De totale looptijd van de Raamovereenkomst kan hiermee op maximaal vier jaar uit komen.

De indeling in twee percelen is gemaakt, omdat niet alle leveranciers zowel de expertise in kunststof en aluminium hebben. Het is de verwachting van het inkoopteam dat door een indeling in twee percelen er op beide percelen een onderscheidende partij kan worden geselecteerd.

Inschrijvers mogen op beide percelen inschrijven en het maximum aantal Percelen dat gegund wordt aan één Inschrijver bedraagt twee Percelen.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Bemiddeling
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nederland
Telefoon: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nederland
Telefoon: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019