Leveringen - 66432-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Denemarken-Hjørring: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2019/S 030-066432

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
16287180
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Denemarken
Contactpersoon: Jette Wolf
Telefoon: +45 25415340
E-mail: fes-pso08@mil.dk
NUTS-code: DK05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ejendomsstyrelsen.dk

Adres van het kopersprofiel: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cedmrvniha
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cedmrvniha
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Begrænset udbud af indkøb af tagsten til brug for restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 2

Referentienummer: 2016/004387
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ved nærværende udbudsbekendtgørelse genudbydes aftale om levering af tegltagsten (vingetagsten, vingetagsten uden skrå afskæring, tagsten med dobbeltvinge, rygningssten) og bindere i begrænset udbud.

Tagstenene skal specialfremstilles, således at de i farve, geometri og overfladestruktur ligner de oprindelige tagsten fra Nyboder.

Tagstenene skal forventeligt leveres fra uge 44 2019.

Restaureringsarbejderne på projektet pågår, og datoer i nærværende udbudsmateriale kan blive justeret i løbet af udbudsproceduren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000
44110000
44111000
44190000
44192000
44140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (herefter benævnt ”Ordregiver”) gennemfører restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 2, i hvilken forbindelse der skal anvendes tagsten og bindere til udførelse af ny tagbelægning på de omfattede stokke. Tagstenene med tilhørende bindere indgår i restaurerings- og moderniseringsprojektet som en bygherreleverance og indkøbes ved nærværende udbud.

Ordregiver har tidligere, som pilotprojekt, gennemført restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 1, beliggende henholdsvis Hjertensfrydsgade og Delfingade. Til restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 1, er der specialfremstillet tagsten, som i farve, geometri og overfladestruktur ligner de oprindelige tagsten på De Gule Stokke i Nyboder. Til etape 2 skal der fremstilles og leveres tagsten, som i farve, geometri og overfladestruktur ligner de oprindelige tagsten, som senest udtrykt i pilotprojektet.

Ordregiver gør brug af en anonym vareprøve som del af tilbudsevalueringen, og der ydes et honorar på 20 000 DKK for levering af denne. Processen er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 3.2 og 3.4.2.2.

Der afholdes informations- og besigtigelsesmøde ved De Gule Stokke torsdag den 21.2.2019, som det nærmere er beskrevet i udbudsbetingelserne.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Der vil blive prækvalificeret 5 ansøgere, som herefter vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt flere end 5 ansøgere lever op til de stillede minimumskrav til egnethed, jf. pkt. III.1.3), vil der blive foretaget en begrænsning af antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, idet der foretages en vurdering af, hvilke af ansøgerne der har dokumenteret de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave.

Vurderingen sker ved, at Ordregiver evaluerer de referencer, der er angivet af ansøgerne i ESPD, del IV, afsnit C, og giver dem point ud fra hvor sammenlignelige de leverancer, som referencerne vedrører, er med den udbudte opgave.

Med ”sammenlignelige referencer” sigtes der primært til referencer vedrørende leverancer af tilsvarende art og kompleksitet, dvs.:

- Om referencerne vedrører fremstilling og levering af specialfremstillede tagsten eller fremstilling og levering af en standardmodel, idet erfaring med fremstilling og levering af specialfremstillede tagsten vægter højere end standardmodeller. Ved ”specialfremstillede tagsten” forstås tagsten, som er udviklet ud fra købers anvisninger og specifikationer til et specifikt projekt for en køber, og som ikke indgik i ansøgerens sortiment forud for det specifikke projekt, til hvilket tagstenene er udviklet til,

- Hvorledes de tagsten, som referencerne vedrører, blev fremstillet og bearbejdet, herunder om de var håndfremstillede, håndstrøgne, strøget over med klud, svamp, handske eller lignende, idet det vægter positivt, såfremt referencerne illustrerer erfaring med at efter- eller håndbearbejde maskinfremstillede tagsten, hvorved tagstenenes overflade bringes så tæt på håndfremstillede sten som muligt, idet det forudsættes, at der ved maskinfremstilling af tagsten ikke kan opnås det ønskede resultat uden efter bearbejdning.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C. med angivelse af følgende oplysninger:

— en liste over ansøgers 5 betydeligste sammenlignelige referencer inden for fremstilling og levering af specialfremstillede tagsten, som ansøger har udført inden for de seneste 10 år.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Hvis der er angivet mere end 5 referencer, vil alene de første 5 referencer indgå i evalueringen. Hvis ansøger er et konsortium hhv. baserer sin tekniske og faglige formåen på 1 eller flere støttende virksomheder, vil de første 5 referencer blive talt fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede, jf. punkt VI.3, er udpeget, hhv. fra ansøger selv. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. ansøger ikke angivet fem referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet/de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetis krække følge.

ESPD’et fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen samt hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. pkt II.2.9). Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen anførte kunde med henblik på at få bekræftet oplysningerne i referencen.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige kapacitet. I modsat fald vil Ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders tekniske og faglige formåen end ansøgers egen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Eventuele minimumeisen:

Minimum én reference der dokumenterer, at ansøger i løbet af de seneste 10 år har leveret sten til et restaureringsprojekt, arbejder på en kirke eller en fredet bygning, eller tilsvarende arbejder på bevaringsværdige bygninger, for så vidt angår arbejder der er udført i andre lande end Danmark.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar inddraget i relevant omfang. Der er herunder stillet kontraktmæssigt krav i henhold til ILO-konvention 94 og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget for den pågældende sammenslutning. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til konsortieerklæring, som ansøger kan benytte.

Konsortieerklæring skal fremsendes når konsortiet har modtaget meddelelse om, at konsortiet tildeles kontrakten.

Den ansøger, der tildeles kontrakten, skal påtage sig en 30-årig frostgaranti, hvorom der henvises til leverancekontraktens afsnit 6.2.2.1.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 092-208301
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 15/03/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3), hvor der er indsat link dertil. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret med eventuelle offentliggørelser på iBinder;

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste oploadede udgave være den gældende;

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder;

4) På udbudssiden vil der være en xml-fil til ESPD. Ansøger skal sammen med sit tilbud indgive dette ESPD i udfyldt stand som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøger baserer sig på. Der henvises til Ordregivers vejledning til ESPD;

5) Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138;

6) Ordregiver skal, før der træffes endelig beslutning om tildeling, eller såfremt dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt, kræve, at den ansøger, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for de foreløbige oplysninger, som ansøger har afgivet i ESPD’et, jf. udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. Ansøger skal have en passende frist til at fremlægge dokumentationen, som bl.a. kan bestå af en serviceattest eller lignende dokumentation;

7) I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er estimeret og regnet fra kontrakt underskrivelsen;

8) Ordregiver gør opmærksom på, at såfremt det konkret skønnes nødvendigt af hensyn til sikring af konkurrencen og overholdelse af ligebehandlingsprincippet, vil ansøgere, der afgiver mere end ét tilbud, blive afvist. Det samme gør sig gældende, såfremt der i et ansøgende konsortium eller lignende sammenslutning deltager en eller flere virksomheder fra andre ansøgende konsortier eller lignende sammenslutninger eller en eller flere individuelle ansøgere. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøger om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere tilbud ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgeres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og ansøgere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
København
2100
Denemarken
Telefoon: +45 72200030
E-mail: erst@erst.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019