Leveringen - 66448-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Software en informatiesystemen

2019/S 030-066448

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias
S3511001D
C/ Tomás Miller, 38
Las Palmas de Gran Canaria
35007
Spanje
Contactpersoon: Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias
Telefoon: +34 928578100
E-mail: contsgt.chac@gobiernodecanarias.org
Fax: +34 928575405
NUTS-code: ES705

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gobiernodecanarias.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rfb%2BhsrhWbSrz3GQd5r6SQ%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QYvn1p54AZ3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rfb%2BhsrhWbSrz3GQd5r6SQ%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro y mantenimiento de la licencia de Base de Datos SAP HANA para el sistema económico, financiero y logístico (SEFLogic) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

Referentienummer: 3/19hdacac
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y mantenimiento de la licencia de Base de Datos SAP HANA para el sistema económico, financiero y logístico (SEFLogic) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 017 014.51 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48218000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y mantenimiento de la licencia de Base de Datos SAP HANA para el sistema económico, financiero y logístico (SEFLogic) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 017 014.51 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

No prohibición para contratar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

De conformidad con el artículo 119 de la LCSP y vista la memoria justificativa de la Jefa de Servicio de Explotación y Sistemas del Servicio de Informática de fecha 26.12.2018, en la que solicita la tramitación urgente de la contratación, debido a la necesidad inaplazable de poner en explotación las nuevas máquinas que dan soporte al SEFLogic, adquiridas en diciembre de 2018, en julio de 2019, debiendo, con carácter previo, hacer las correspondientes pruebas para la migración de los datos, dada la necesidad de cumplir con los plazos exigidos por la normativa comunitaria, es aplicable a la presente contratación la tramitación urgente del expediente.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Consejería de Hacienda.

Datos de dirección:

— Calle: Tomás Miller, 38, 4ª planta,

— Código postal: 35007,

— Población: Las Palmas de Gran Canaria,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: los licitadores de la Islas Canarias deben tener en cuenta que la apertura de la oferta económica se realizará a las 10.00 hora canaria.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consejería de Hacienda
C/ Fernando Guanarteme, 2
Las Palmas de Gran Canaria
35007
Spanje
Telefoon: +34 928578405
E-mail: contsgt.chac@gobiernodecanarias.org
Fax: +34 928578100
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019