Leveringen - 66461-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Colbertjassen

2019/S 030-066461

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
3 Regionalna Baza Logistyczna
121390415
ul. Montelupich 3
Kraków
30-901
Polen
Contactpersoon: Magdalena Ptak
E-mail: mag.ptak@ron.mil.pl
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa w przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - kurtki oraz ubranie zimowe czołgisty-warsztatowca

Referentienummer: 67/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18223200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – kurtka skórzana pilota z podpinką, kurtka wiatrówka, kurtka wyjściowa sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk lądowych, ubranie zimowe czołgisty–warsztatowca z podpinką.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań:

Zadanie nr 1 - Kurtka skórzana pilota z podpinką

Zadanie nr 2 - Kurtka wiatrówka wojsk lądowych

Zadanie nr 3 - Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej

Zadanie nr 4 - Kurtka wyjściowa wojsk lądowych

Zadanie nr 5 - Ubranie zimowe czołgisty - warsztatowca z podpinką

System zarządzania jakością wykonawcy winien spełniać wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1 - w odniesieniu do wszystkich zadań.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do zadania nr 1, nr 3, nr 4, nr 5.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kurtka skórzana pilota z podpinką

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18132100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kurtek skórzanych pilota z podpinką, w ilości 300 szt.

2. Realizacja umowy nastąpi zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 29.11.2019 r. (termin wykonania będzie jednym z kryteriów oceny ofert).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w druku Oferty termin realizacji zamówienia wybierając jeden z trzech terminów, tj.: do 90 dni od dnia podpisania umowy, do dnia 30.9.2019 r.; do dnia 29.11.2019 r.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1;

2) aktualne zaświadczenie (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 613/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo–Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym (wydawanie zaświadczeń realizowane jest przez WOBWSM zgodnie z „Instrukcją oceny i potwierdzania zgodności zakładowych wzorów z zatwierdzonymi wojskowymi dokumentacjami oraz wzorami przedmiotów umundurowania i wyekwipowania”, dostępną na stronie internetowej WOBWSM, w terminie 16 dni roboczych od dnia złożenia stosownego wniosku).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 29/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

2. W ramach opcji zamawiający może zakupić dodatkowo 100 szt. kurtek skórzanych pilota z podpinką.

3. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane wg cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego.

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia w ramach opcji zawarte zostały w § 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zgodnie z art. 93 ust. 1a, pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2. Wymagane wadium: 4 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kurtka wiatrówka wojsk lądowych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18223200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kurtek wiatrówek wojsk lądowych, w ilości 1 270 szt.

2. Realizacja umowy nastąpi zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 29.11.2019 r. (termin wykonania będzie jednym z kryteriów oceny ofert).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w druku Oferty termin realizacji zamówienia wybierając jeden z trzech terminów, tj.: do 90 dni od dnia podpisania umowy, do dnia 30.9.2019 r.; do dnia 29.11.2019 r.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1;

2) aktualne zaświadczenie (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 110/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo–Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym (wydawanie zaświadczeń realizowane jest przez WOBWSM zgodnie z „Instrukcją oceny i potwierdzania zgodności zakładowych wzorów z zatwierdzonymi wojskowymi dokumentacjami oraz wzorami przedmiotów umundurowania i wyekwipowania”, dostępną na stronie internetowej WOBWSM, w terminie 16 dni roboczych od dnia złożenia stosownego wniosku).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 29/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zgodnie z art. 93 ust. 1a, pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2. Wymagane wadium: 2 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kurtek wyjściowych sił powietrznych i marynarki wojennej, w ilości 1 580 szt.

2. Realizacja umowy nastąpi zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 29.11.2019 r. (termin wykonania będzie jednym z kryteriów oceny ofert).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w druku Oferty termin realizacji zamówienia wybierając jeden z trzech terminów, tj.: do 90 dni od dnia podpisania umowy, do dnia 30.9.2019 r.; do dnia 29.11.2019 r.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1;

2) aktualne zaświadczenie (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 644/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo–Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym (wydawanie zaświadczeń realizowane jest przez WOBWSM zgodnie z „Instrukcją oceny i potwierdzania zgodności zakładowych wzorów z zatwierdzonymi wojskowymi dokumentacjami oraz wzorami przedmiotów umundurowania i wyekwipowania”, dostępną na stronie internetowej WOBWSM, w terminie 16 dni roboczych od dnia złożenia stosownego wniosku).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 29/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

2. W ramach opcji zamawiający może zakupić dodatkowo 620 szt. kurtek wyjściowych sił powietrznych i marynarki wojennej.

3. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane wg cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego.

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia w ramach opcji zawarte zostały w § 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zgodnie z art. 93 ust. 1a, pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2. Wymagane wadium: 10 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kurtka wyjściowa wojsk lądowych

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kurtek wyjściowych wojsk lądowych, w ilości 4 300 szt.

2. Realizacja umowy nastąpi zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 29.11.2019 r. (termin wykonania będzie jednym z kryteriów oceny ofert).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w druku Oferty termin realizacji zamówienia wybierając jeden z trzech terminów, tj.: do 90 dni od dnia podpisania umowy, do dnia 30.9.2019 r.; do dnia 29.11.2019 r.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1;

2) aktualne zaświadczenie (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 644/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo–Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym (wydawanie zaświadczeń realizowane jest przez WOBWSM zgodnie z „Instrukcją oceny i potwierdzania zgodności zakładowych wzorów z zatwierdzonymi wojskowymi dokumentacjami oraz wzorami przedmiotów umundurowania i wyekwipowania”, dostępną na stronie internetowej WOBWSM, w terminie 16 dni roboczych od dnia złożenia stosownego wniosku).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 29/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

2. W ramach opcji zamawiający może zakupić dodatkowo 1 700 szt. kurtek wyjściowych wojsk lądowych.

3. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane wg cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego.

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia w ramach opcji zawarte zostały w § 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zgodnie z art. 93 ust. 1a, pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2. Wymagane wadium: 25 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ubranie zimowe czołgisty-warsztatowca z podpinką

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ubrań zimowych czołgisty-warsztatowca z podpinką, w ilości 3 500 kpl.

2. Realizacja umowy nastąpi zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 29.11.2019 r. (termin wykonania będzie jednym z kryteriów oceny ofert).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w druku Oferty termin realizacji zamówienia wybierając jeden z trzech terminów, tj.: do 90 dni od dnia podpisania umowy, do dnia 30.9.2019 r.; do dnia 29.11.2019 r.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1;

2) aktualne zaświadczenie (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 602/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo–Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym (wydawanie zaświadczeń realizowane jest przez WOBWSM zgodnie z „Instrukcją oceny i potwierdzania zgodności zakładowych wzorów z zatwierdzonymi wojskowymi dokumentacjami oraz wzorami przedmiotów umundurowania i wyekwipowania”, dostępną na stronie internetowej WOBWSM, w terminie 16 dni roboczych od dnia złożenia stosownego wniosku).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 29/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

2. W ramach opcji zamawiający może zakupić dodatkowo 1 500 kpl. ubrań zimowych czołgisty - warsztatowca z podpinką.

3. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane wg cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego.

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia w ramach opcji zawarte zostały w § 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zgodnie z art. 93 ust. 1a, pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2. Wymagane wadium: 22 000,00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu dostaw będących przedmiotem zamówienia.

1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, dostawy odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna w zakresie wszystkich zadań dostawy kurtek skórzanych, kurtek wyjściowych i ubrań czołgisty dla służb mundurowych.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca podaje w cz. IV C. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wykaz dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niż:

— dla zadania nr 1: 37 000,00 PLN

— dla zadania nr 2: 25 000,00 PLN

— dla zadania nr 3: 81 000,00 PLN

— dla zadania nr 4: 220 300,00 PLN

— dla zadania nr 5: 186 800,00 PLN

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów, przesyła zamawiającemu (w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) odrębne formularze JEDZ dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów, zamawiający zażąda, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, złożenia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego).

6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, poniższych dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku:

1) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z wyszczególnieniem wyrobów, podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane;

2) dowody, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia minimalny poziom zdolności wymagany przez Zamawiającego w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Nie jest dopuszczalne sumowanie spełniania powyższego warunku przez podmioty nie posiadające samodzielnie wymaganego doświadczenia.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, który zostanie załączony do dokumentacji zamówienia

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

2. Wraz z ofertą każdy wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa poniżej w pkt 6, 7 i 8, w sekcji II (odnośnie każdego z przedmiotów zamówienia) oraz w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zamawiający zażąda:

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz 716).

7. Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

8. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy, zamawiający będzie wymagał złożenia dokumentów o których mowa w pkt 6 dotyczących tego podwykonawcy.

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom część zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenie w formie JEDZ dotyczące podwykonawców.

10. Oferta musi zawierać również następujące oświadczenia i dokumenty:

— wypełniony druk Oferta,

— wypełniony formularz cenowy,

— pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019