Leveringen - 66474-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-München: Oppervlaktebehandeling

2019/S 030-066474

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. über Vergabeportal deutsche eVergabe
Hansastr. 27c
München
80686
Duitsland
E-mail: fraunhofer@deutsche-evergabe.de
NUTS-code: DE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fraunhofer.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.deutsche-evergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.deutsche-evergabe.de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Forschungsgesellschaft e. V.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Development and research

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1 pc. Ion Beam Etch Tool

Referentienummer: E_134_253632 deyda-golame FMD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113810
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The planned acquisition comprises a cleanroom compatible ion beam etching system for patterning of magnetic multilayer stacks on standardised 200 mm semiconductor based wafers over resist masks or hard masks. Furthermore also Au layers or Pt/AlN stacks could be patterned by ion beam etching. In addition, it should provide the possibilities to process also 150 mm wafers. The tool requires an in situ measurement for detecting of etch progress and end point, preferred by SIMS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED41
Voornaamste plaats van uitvoering:

09126 Chemnitz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The planned acquisition comprises a cleanroom compatible ion beam etching system for patterning of magnetic multilayer stacks on standardised 200 mm semiconductor based wafers over resist masks or hard masks. Furthermore also Au layers or Pt/AlN stacks could be patterned by ion beam etching. In addition, it should provide the possibilities to process also 150 mm wafers. The tool requires an in situ measurement for detecting of etch progress and end point, preferred by SIMS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option 1: quarz wafer (2.10/6.).

Option 2: list of available equipment and consumable parts.

Option 3: signal light tower.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

The documents listed in the following must be presented in full with the tender. Incomplete documents could lead to exclusion from the procedure.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Designation of the company revenue for the last 3 business years;

2) Self-declaration regarding the lack of exclusion criteria pursuant to § 123 and § 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB);

3) Excerpt from the Central Trade Register according to § 150a GewO (is requested by the client).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Company profile and the actual amount of employees;

2) References from comparable projects not more than 3 years old. If, for reasons of data protection, you are not allowed to name your contact persons, please categorize your client (research, industry, other public clients).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

In the event that subcontractors are used, they must be named and their suitability is likewise to be substantiated on the basis of the listed documents under III.1). Furthermore, it must be confirmed that they will be available if the order is placed; their share in the scope of the contractual object must be stated.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits, Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Request of documents — available at: the award documents can be retrieved exclusively through the award portal of the German e-Vergabe at www.deutsche-evergabe.de. With the tender submission, contenders are also subject to the provisions regarding unsuccessful tenders [§134 GWB (German Act Against Restraints of Competition)]. Questions or remarks from the tenderer must be sent, in English only, exclusively via e-mail to the contact point named under No. I.1). As far as relevant, responses to the questions or remarks of the tenderer shall also be sent to all other tenderers.

Pursuant to Section 9 Par. 3 S. 2 VgV (German public procurement regulation), the contract notice and the award documents are available to you at the German eVergabe with or without registration.

Please note that registration is required for requests to participate, tender submissions and tenderer questions.

We therefore recommend early registration, also in order to receive any tenderer information; you otherwise bear the risk of possible tender exclusion.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Bonn
Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Instruction on available legal remedies:

A request for review is inadmissible if more than 15 calendar days have passed since the receipt of the notification from the ordering party indicating a lack of willingness to help with the objection (§ 160 Par. 3 Clause 1 No. 4 GWB “German Act Against Restraints of Competition”). A request for review is additionally inadmissible if the contract has been awarded before the Vergabekammer “procurement review authority” has informed the ordering party of the request for review (§§ 168 Par. 2 Clause 1, 169 Par. 1 GWB). The award of the contract is possible 15 calendar days after the dispatch of the tenderer information pursuant to § 134 Par. 1 GWB. If the information is sent electronically or via fax, this time period is reduced to 10 calendar days (§ 134 Par. 2 GWB). The time period begins on the day after the dispatch of the information by the ordering party; the day on which it is received at the concerned tenderer and applicant is not relevant. The admissibility of a request for review furthermore presupposes that a complaint has been made to the ordering party with regard to the asserted procurement violations within 10 days after knowledge was obtained of it (§ 160 Par. 3 Clause 1 No. 1 GWB). Complaints regarding violations of procurement rules that are apparent on the basis of the announcement must be made to the ordering party before the expiration of the time period named in the announcement for the application or for the tendering (§ 160 Par. 3 Clause 1 No. 1 GWB). Complaints regarding violations of procurement rules that do not become apparent until appearing in the award documents must be made to the ordering party no later than by the expiration of the time period for the application or for the tendering (§ 160 Par. 3 Clause 1 No. 1 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. über Vergabeportal eVergabe
Hansastraße 27c
München
80686
Duitsland
E-mail: einkauf@zv.fraunhofer.de

Internetadres: http://www.fraunhofer.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019