Leveringen - 66491-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Neukirchen-Vluyn: Brandbluswagens

2019/S 030-066491

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Neukirchen-Vluyn, Hauptamt
Hans-Böckler-Straße 26
Neukirchen-Vluyn
47506
Duitsland
Contactpersoon: Frau Coenen
Telefoon: +49 2845391246
E-mail: vergabe@neukirchen-vluyn.de
Fax: +49 284539134246
NUTS-code: DEA1F

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.neukirchen-vluyn.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/S-NKV-32-2019-0001
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/S-NKV-32-2019-0001
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Feuerwehrfahrzeug HLF 20

Referentienummer: S-NKV-32-2019-0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung eines Fahrgestells für ein Feuerwehrfahrzeug HLF 20 für den Löschzug Vluyn

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1F
Voornaamste plaats van uitvoering:

Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn, Löschzug Vluyn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Fahrgestell für feuerwehrtechnischen Aufbau

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Preis / Weging: 65,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Einstiegshöhe / Weging: 10,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Fahrgestelltragfähigkeit / Weging: 10,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Werkstattentfernung / Weging: 10,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Werkstattöffnungszeiten / Weging: 3,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Einsatzbereitschaft 7 Tg./24 Std. / Weging: 2,00
Prijs - Weging: 65,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Maximale Lieferzeit für das Fahrgestell: 6 Monate nach Auftragserteilung

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Zertifizierung nach DIN EV ISO 9001

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Bescheinigung der zuständigen Stellen des Mitgliedstaates, in dem das Unternehmen ansässig ist darüber, dass das Unternehmen seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt hat?

— Erklärung des Bieters, dass über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist und dass es sich nicht in Liquidation befindet?

— Eignungsnachweise für alles vorstehende durch die Einheitliche Europäische Eignungserklärung (EEE) möglich.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Bestätigung einer mindestens 15jährigen Ersatzteilvorhaltung

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Mit dem Angebot sind die in dem Dokument „Checkliste zur Angebotserstellung“ aufgelisteten Dokumente und Nachweise einzureichen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 237-540914
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bezirksregierung Düsseldorf
Am Bonneshof 35
Düsseldorf
40474
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019