Leveringen - 66526-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Burghausen: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2019/S 030-066526

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Burghausen
Kommandant Franz-Xaver Haringer, Unghauser Straße 22, 84489 Burghausen
Burghausen
84489 Burghausen
Duitsland
Contactpersoon: Stadt Burghausen – Ordnungsamt – Martin Hinterwinkler
Telefoon: +49 8677887214
E-mail: martin.hinterwinkler@burghausen.de
Fax: +49 8677887222
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.burghausen.de

Adres van het kopersprofiel: www.feuerwehr-burghausen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.dropbox.com/sh/hr0j2pcx6z0ifjm/AACWMbxWW8Vc1wQTQxVbnZaIa?dl=0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung einer DLAK 23/12 nach DIN EN 14043

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Das vorhandene Drehleiterfahrzeug weis bereits erhebliche Mängel auf, die die Einsatzfähigkeit gefährden. Durch die Neuanschaffung der Automatik-Drehleiter mit Korb wird diese wiederhergestellt und verbessert.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Die Lose 1, 2 und 3 werden gemeinsam vergeben. Das Los 4 wird separat vergeben.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines Fahrgestelles mit Straßenantrieb geeignet für Aufbau DLAK 23/12

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 0001
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Um eine transparente Auswertung der abgegebenen Angebote durchführen zu können, werden folgende Wertungskriterien mit den angegebenen Wertigkeiten angesetzt:

Los 1:

Preis: 40 %

Technische Umsetzung/ Erfüllung des Leistungsverzeichnisses: 20 %

Qualität, Zweckmäßigkeit, Folgekosten: 20 %

Garantie, Kundendienst, Service: 20 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnischer Aufbau einer DLAK 23/12 nach DIN EN 14043

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Feuerwehrtechnischer Aufbau einer DLAK 23/12 nach DIN EN 14043

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 620 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 0001
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Um eine transparente Auswertung der abgegebenen Angebote durchf. zu können, werden folgende Wertungskriterien m.d. angegebenen Wertigkeiten anges.:

Los 2:

Preis: 25 %

Technische Umsetzung/ Erfüllung des Leistungsverzeichnisses: 35 %

Qualität, Sicherheit im Umgang, Zweckmäßigk., Gebrauchswert, Folgekosten: 25 %

Garantie, Kundendienst, Service: 10 %

Design, Lieferzeit, Leistungsfähigk. d. Anb.: 5 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Schwerlastrettungstrage zur Montage an den Leitersatz der DLAK in Los 2

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schwerlastrettungstrage zur Montage an den Leitersatz der DLAK in Los 2

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 0001
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Los 3:

Preis: 25 %

Technische Umsetzung/ Erfüllung des Leistungsverzeichnisses: 35 %

Qualität, Sicherheit im Umgang, Zweckmäßigkeit, Gebrauchswert, Folgekosten: 25 %

Garantie, Kundendienst, Service: 10 %

Design, Lieferzeit, Leistungsfähigkeit des Anbieters: 5 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung für eine DLAK 23/12 nach DIN EN 14043

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beladung für eine DLAK 23/12 nach DIN EN 14043

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 0001
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Angebotene Hersteller und Typen/ Erfüllung des Leistungsverzeichnisses: Obligatorisch

Preis: 90 %

Dokumentation bzw. Beschreibung der genauen Typen der angebotenen Ausrüstungsgegenstände 10 %

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 002-001638
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Stadt Burghausen

Stadtplatz 112

84489 Burghausen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Stadt Burghausen
Stadtplatz 112
Burghausen
84489
Duitsland
Telefoon: +49 8677887214
E-mail: martin.hinterwinkler@burghausen.de
Fax: +49 8677887222

Internetadres: www.burghausen.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019