Leveringen - 66528-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Namen: Koffie, thee en aanverwante producten

2019/S 030-066528

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Direction de la gestion mobilière
0316.381.138_517270
boulevard du Nord 8
Namur
5000
België
Telefoon: +32 81772217
E-mail: marchespublics.dgm@spw.wallonie.be
NUTS-code: BE352

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wallonie.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332309

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332309
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SPW-DT51-T0.05.01-18H196-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fournitures relatif à la fourniture de café et de percolateurs/cafetières pour les cafétérias

Referentienummer: SPW-DT51-T0.05.01-18H196-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15860000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet l’approvisionnement de café et de percolateurs/cafetières pour les cafétérias.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Café pour percolateurs de cafétéria,

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15860000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de café.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Percolateurs/cafetières pour cafétéria

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de percolateurs/cafetières pour cafétéria, entretien et réparation de ceux-ci ainsi que les accessoires (filtre, porte-filtre, cuillères à mesurer, produits pour détartrer, produits nettoyant, remise sur pièces suite à un entretien ou réparation, ...).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
België
Telefoon: +32 22349611

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Le médiateur de la Wallonie et de la fédération Wallonie-Bruxelles
rue Lucien Namèche 54
Namur
5000
België
E-mail: courrier@le-mediateur.be

Internetadres: www.le-mediateur.be

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
RW-SPW-DT51 — direction de la gestion mobilière
boulevard du Nord 8
Namur
5000
België
Telefoon: +32 81772217
E-mail: marchespublics.dgm@spw.wallonie.be
Fax: +32 81773544
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019