Leveringen - 66547-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Iași: Reagentia voor bloedanalyse

2019/S 030-066547

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă”
Romania
Str. Cuza Vodă nr. 34
Iași
700038
Roemenië
Contactpersoon: Gica Cosescu
Telefoon: +40 232213000
E-mail: achizitii@spitalcuzavodaiasi.ro
Fax: +40 232215468
NUTS-code: RO213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://webmail.mydomain.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Reactivi și consumabile de laborator, medii de cultură și truse diagnosticare” pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași

Referentienummer: 4701320/2019/32,33,40,41,42
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Reactivi si consumabile de laborator, medii de cultura si truse diagnosticare” — conform caietului de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere al ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 791 943.91 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 10
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 10
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teste imunologice rapide pe lamă

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Vodă” Iași

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 680.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 560 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi pentru analize de sânge Analizor Vitros

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Vodă” Iași

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 524 900.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 209 960 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi Analizor Dirui H-500

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Vodă” Iași

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 261.65 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 20 104,66 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

M.I.C. pentru antibiogramă 30 buc./cut.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Vodă” Iași

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 930.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 8 310 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi pentru linia de determinare a grupelor sanguine și Rh prin micro-metodă

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Vodă” Iași

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 606 853.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 241 357 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi pentru analize de sânge + consumabile — Analizor Automat de Biochimie RxDaytona Plus

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Vodă” Iași

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 363 482.74 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 142 355,18 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi și consumabile Analizor Automat Hematologie Nihon Celtac Mek 8222

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Vodă” Iași

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 242 045.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 96 735 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi Automat hematologie — model Hemix5

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Vodă” Iași

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 513 104.90 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 205 241,96 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi și consumabile Analizor de coagulare model C2

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Vodă” Iași

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 252 626.26 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 100 875,65 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi și consumabile Analizor Automat de Imunologie Immulite 1000

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Vodă” Iași

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 212 060.36 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 82 748,92 RON fara TVA.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Operatorii economici participanti (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).

Cerinta nr. 1 — Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.

Operatorii economici participanti (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58–63 din Legea 98/2016.

Documente justificative: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii (toate sau o parte din documente), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii [conform art. 196 alin. (1) din Legea 98/2016] sau, inainte de atribuirea acordului-cadru, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor [conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 coroborat cu art. 66 din HG 395/2016].

Cerinta nr. 2 — neincadrarea in prevederile art. 165 coroborat cu art. 166 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165 coroborat cu art. 166 din Legea nr.98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documente justificative:

— Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat (buget de stat, buget local) in original sau copie cu mentiunea conform cu originalul, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016,

— Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii (toate sau o parte d [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Informatii privind principalele livrari de produse efectuate in decursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor, beneficiarilor publici sau privati. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora daca este cazul. Angajament de sustinere privind experienta similara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici. Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile alin. (1) art. 182 din Legea 98/2016. In cazul în care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile Legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament – acordul de asociere si acordul de subcontractare. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinta/cerinte.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. Documentele justificative (certificate/documente emise de o autoritate ori de catre clientul beneficiar), care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienta, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In cazul tertilor si subcontractantilor se va solicita completare DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri prin completare DUAE urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca o data cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexate la angajament, transmise acestora de catre terti/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016 precizam modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Daca se constata ca pe locul 1 sunt clasate doua sau mai multe oferte deoarece au preturi egale, in vederea departajarii autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza sa incarce electronic prin intermediul SICAP documente care contin noile preturi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019