Leveringen - 66617-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Echt: Printers en plotters

2019/S 030-066617

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
InkoopcentrumZuid u.a.
44344554
Nieuwe Markt 55
Echt
6101 CV
Nederland
Contactpersoon: Nathan van der Heide
Telefoon: +31 613354722
E-mail: n.vanderheide@inkoopcentrumzuid.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkoopcentrumzuid.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9a2cb307388e67a6c9a2e3b7e4eba823
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9a2cb307388e67a6c9a2e3b7e4eba823
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
inschrijvingen enkel uploaden via www.tenderned.nl
Den Haag
Nederland
E-mail: voorbeeld@voobeeld.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Multifunctionele printers

Referentienummer: 210190
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van deze aanbesteding is het sluiten van een schriftelijke raamovereenkomst met 1 ondernemer voor het leveren, installeren, implementeren en onderhouden van multifunctionele printers en reproductieapparatuur. Inkoopcentrum Zuid treedt hierin op als Aankoopcentrale voor haar leden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL42
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De maximaal te realiseren omzet van de raamovereenkomst is bepaald op EUR 10 000 000. Een uitgebreidere scope/omvang is te vinden in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: S=P/K / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Limburg
Maastricht
Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
commissie van aanbestedingsexperts
Den Haag
Nederland
E-mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl

Internetadres: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Limburg, St Annadal 1, 6214 PA Maastricht
Maastricht
Nederland
E-mail: br.kort.geding.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019