Leveringen - 66620-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mainz: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2019/S 030-066620

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM)
Isaac-Fulda-Allee 18
Mainz
55124
Duitsland
Telefoon: +49 6131-8020
E-mail: vergabstelle@bghm.de
NUTS-code: DEB

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bghm.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=239208
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=239208
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Belieferung mit Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitskleidung

Referentienummer: 2019-009-EU-ABIMO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zur Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auftraggeberin mit der erforderlichen Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bzw. Arbeitskleidung soll mit dieser Ausschreibung ein bzw. mehrere Dienstleister gefunden werden.

Einige der ausgeschriebenen Gegenstände sind mit dem Logo der Auftraggeberin zu versehen.

Es sollen entsprechende Rahmenvereinbarungen zur Belieferung der Auftraggeberin mit der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitskleidung mit einer Laufzeit von 2 Jahren sowie der Option zur zweimaligen Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr abgeschlossen werden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 124 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000
35113470
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA11
Voornaamste plaats van uitvoering:

BGHM Hauptverwaltung Düsseldorf

Kreuzstraße 45

40210 Düsseldorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Leistung wird in 3 Losen ausgeschrieben:

Los 1: Arbeitsschutzjacken

Los 2: Funktionsshirts

Los 3: Polo-Shirts, Arbeitshosen, Regenjacke, Regenhose, Arbeitskit-Tel, Kapsel-Gehörschutz, Sweatshirts

Überbrille, Anstoßkappen, Industrieschutzhelme, Unterzieh-Mütze, Handschuhe

Als Vertragsbeginn ist für alle 3 Lose der 1.7.2019 vorgesehen. Die Rahmenvereinbarungen enden zum 30.6.2021, bei Ausübung der Verlängerungsoptionen zum 30.6.2022 bzw. 30.06.2023.

Das Auftragsvolumen beträgt bei der Vertragslaufzeit von 2 Jahren

Für Los 1 ca. 60 000 EUR netto

Für Los 2 ca. 18 000 EUR netto

Für Los 3 ca. 46 000 EUR netto

Somit für alle 3 Lose insgesamt ca. 124 000 EUR netto.

Interessierte Bieter können sich entweder nur an der Ausschreibung für ein Los oder auch an der Ausschreibung für alle 3 Lose beteiligen. Es ist jedoch jeweils ein Angebot für jedes Los abzugeben. Ein Gesamtangebot – pauschal für alle Lose – ist nicht zulässig.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 124 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Als Vertragsbeginn ist für alle 3 Lose der 1.7.2019 vorgesehen. Die Rahmenvereinbarungen enden zum 30.6.2021, bei Ausübung der Verlängerungsoptionen zum 30.6.2022 bzw. 30.6.2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung, Nennung der HRB-Nummer

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

BGHM Mainz

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Bundes-Bundeskartellamt
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019