Leveringen - 66638-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Ath: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 030-066638

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CPAS d'Ath
cpas
boulevard de l'Hôpital 71
Ath
7800
België
Telefoon: +32 68681600
E-mail: support-secretariat@cpasath.be
Fax: +32 68681609
NUTS-code: BE321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ath.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1968/EV/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
CPAS d'Ath
cpas
boulevard de l'Hôpital 71
Ath
7800
België
Contactpersoon: Madame Christine Windey
Telefoon: +32 68681691
E-mail: cwindey@cpasath.be
Fax: +32 68681699
NUTS-code: BE321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ath.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de matériels de soins, de médicaments, de spécialités pharmaceutiques et de préparations magistrales pour les établissements dépendants du CPAS d'Ath, ainsi que pour les résidents des maisons de repos du CPAS d'Ath

Referentienummer: CPAS-2019-003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.1.1.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de produits pharmaceutiques pour les maisons de repos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plusieurs endroits.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Ristourne accordée / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché pourra être reconduit à 2 reprises maximum à la seule initiative du CPAS.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de matériels de soin pour le personnel soignant des maisons de repos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plusieurs endroits.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Prix total de l'offre y compris les ristournes accordées / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché pourra être reconduit à 2 reprises maximum à la seule initiative du CPAS.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de produits pharmaceutiques à destination des crèches, du service social et de l'ILA

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plusieurs endroits.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Ristourne accordée / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché pourra être reconduit à 2 reprises maximum à la seule initiative du CPAS.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Le DUME, par lequel le soumissionnaire déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel le soumissionnaire déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) une liste des principales fournitures effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Eventuele minimumeisen:

1. 3 pouvoirs adjudicateurs différents au cours des 3 dernières années.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conseil d’État
Rue de la Science nº 33
Bruxelles (Etterbeek)
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019