Leveringen - 66692-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Malta-Floriana: Meubilair

2019/S 030-066692

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Department of Contracts
Notre Dame Ravelin
Floriana
FRN 1600
Malta
Telefoon: +356 21220212
E-mail: info.contracts@gov.mt
Fax: +356 21247681
NUTS-code: MT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Design, Supply and Installation of Furniture and Ancillary Items Produced with Environmentally Friendly Materials and Processes for the Paola Primary Health Care Southern Regional Hub CT3031/2017

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Design, supply and installation of furniture and ancillary items produced with environmentally friendly materials and processes for the Paola Primary Health Care Southern Regional Hub.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 570 308.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39156000
39130000
79934000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, supply and installation of furniture and ancillary items produced with environmentally friendly materials and processes for the Paola Primary Health Care Southern Regional Hub.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operational programme 1

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 022-045625
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
F.X.Borg Furniture Limited
C 2214
Factory N Industrial Estate, Ghawdex
Xewkija [Ix-Xewkija]
XWK 3000
Malta
Telefoon: +356 21556818
E-mail: info@fxb.com.mt
Fax: +356 21553526
NUTS-code: MT

Internetadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 570 308.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Payment options: no payment for documentation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Public Contracts Review Board
Notre Dame Ditch
Floriana
FRN 1601
Malta
Telefoon: +356 21239095
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019