Leveringen - 66707-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Vila Franca de Xira: Elektriciteit

2019/S 030-066707

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Associação de Beneficiários da Leziria Grande de Vila Franca de Xira
Estrada Nacional, 10 (ao Camarão), apartado 6
Vila Franca de Xira
2601-997
Portugal
Contactpersoon: Associação de Beneficiários da Leziria Grande de Vila Franca de Xira
Telefoon: +351 263674214
E-mail: geral@ablgvfx.pt
Fax: +351 263209163
NUTS-code: PT185

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ablgvfx.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Associação de Direito Público
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Associação de Beneficiários de Aproveitamento Hidroagrícola

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de energia elétrica em Média Tensão

Referentienummer: CP 03/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de serviços de fornecimento de energia elétrica em média tensão, necessária ao abastecimento de eletricidade à Estação Elevatória do Conchoso (CPE – PT0002000100509212EC), Estação Elevatória do Ramalhão (CPE – PT0002000112545489CY), Comporta e Casa da Marqueira (CPE – PT0002000112938192MF), Ecocentro – Receção e transformação de plásticos provenientes da agricultura (CPE – PT000200112938259PM), Portão do Torrão (PT 000200112938113RC) e Portão dos Arcaus (PT0002000112938317XV), todos situados na Lezíria Grande de Vila Franca, área de intervenção da Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (adiante somente “ABLGVFX” ou “Entidade Adjudicante”).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 419 257.97 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT185
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lezíria Grande de Vila Franca de Xira — Lezíria Norte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços de fornecimento de energia elétrica em média tensão, necessária ao abastecimento de eletricidade à Estação Elevatória do Conchoso (CPE – PT0002000100509212EC), Estação Elevatória do Ramalhão (CPE – PT0002000112545489CY), Comporta e Casa da Marqueira (CPE – PT0002000112938192MF), Ecocentro – Receção e transformação de plásticos provenientes da agricultura (CPE – PT000200112938259PM), Portão do Torrão (PT 000200112938113RC) e Portão dos Arcaus (PT0002000112938317XV), todos situados na Lezíria Grande de Vila Franca, área de intervenção da Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (adiante somente “ABLGVFX” ou “Entidade Adjudicante”).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Perda de licença de comercialização do fornecedor.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-521025
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Aquisição de energia elétrica em Média Tensão

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Endesa Energia, S.A. – Sucursal Portugal
980 245 974
Quinta da Fonte, Edifício Dom Manuel I, piso 0, ala B
Paço de Arcos
2770-203
Portugal
NUTS-code: PT185
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 419 257.97 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Direção da Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira
Estrada Nacional, 10 (ao Camarão), apartado 6
Vila Franca de Xira
2601-997
Portugal
Telefoon: +351 263274214
E-mail: geral@ablgvfx.pt
Fax: +351 263209163
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Direção da Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira
Estrada Nacional, 10 (ao Camarão), apartado 6
Vila Franca de Xira
2601-997
Portugal
E-mail: geral@ablgvfx.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019