Leveringen - 66732-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Villamartín: Onderbrekingsvrije stroomvoorziening

2019/S 030-066732

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Aguas Sierra de Cádiz, S. A. U.
A11827623
Alameda de la Diputación, 2
Villamartín
11650
Spanje
Contactpersoon: Alameda Diputación, 2, 11650
Telefoon: +34 956715254
E-mail: fvazquez@mmsierradecadiz.org
Fax: +34 956715058
NUTS-code: ES612

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mmsierradecadiz.org/aguas/index.html

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CPTjBxTUwMMzcsN0gO9j

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicio de aguas

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica de las instalaciones de Aguas Sierra de Cádiz, S. A. U.

Referentienummer: 2018-185375
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31154000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de energía eléctrica de las instalaciones de Aguas Sierra de Cádiz, S. A. U.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 621 221.74 EUR / Hoogste offerte: 650 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1: Suministros en baja tensión con potencia contratada inferior a 10 kW (tarifas 2.0A y 2.0DHA)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31156000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica de las instalaciones de Aguas Sierra de Cádiz, S. A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2: Suministros en baja tensión con potencia contratada superior a 10 kW e inferior o igual a 15 kW (tarifas 2.1A y 2.1DHA)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31156000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica de las instalaciones de Aguas Sierra de Cádiz, S. A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3: Suministros en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW (tarifa 3.0A)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31156000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica de las instalaciones de Aguas Sierra de Cádiz, S. A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 4: Suministros en media tensión y con potencia contratada inferior o igual a 450 kW (tarifa 3.1A)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31156000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica de las instalaciones de Aguas Sierra de Cádiz, S. A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 239-547069
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 97/2018
Benaming:

Contratación del suministro eléctrico en sus instalaciones

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Endesa Energía, S. A.
A81948077
C/ Ribera del Loira, 60
Madrid
28042
Spanje
Telefoon: +34 912131000
Fax: +34 912131000
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 621 221.74 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Aguas Sierra de Cádiz, S. A.
Alameda Diputación, 2
Villamartín
11650
Spanje
Telefoon: +34 956715254
Fax: +34 956715058
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Mancomunidad Municipios Sierra de Cádiz
Alameda Diputación, 2
Villamartín
11650
Spanje
Telefoon: +34 956731185
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Aguas Sierra de Cádiz, S. A.
Prolongación Recinto Ferial
Villamartín
11650
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019