Leveringen - 66778-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Passagiersinformatiesysteem

2019/S 030-066778

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consejería de Desarrollo Económico, Energía e I más D más I del Cabildo de Gran Canaria
P3500001G
C/ Bravo Murillo, 23, entreplanta
Las Palmas de Gran Canaria
35002
Spanje
Contactpersoon: Consejería de Desarrollo Económico, Energía e I más D más I del Cabildo de Gran Canaria
Telefoon: +34 928219421
E-mail: contratacion@grancanaria.com
Fax: +34 928217036
NUTS-code: ES70

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.grancanaria.com

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Uj5SSLyB%2BTYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transgran: suministro e instalación de un sistema de información al viajero a través de paneles informativos en la Red de Transporte Público Regular de Viajeros en Gran Canaria

Referentienummer: CGC_1516_UEIN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48813000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Transgran: suministro e instalación de un sistema de información al viajero a través de paneles informativos en la Red de Transporte Público Regular de Viajeros en Gran Canaria.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 699 595.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transgran: suministro e instalación de un sistema de información al viajero a través de paneles informativos en la Red de Transporte Público Regular de Viajeros en Gran Canaria.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterio subjetivo 1: Adecuación del proyecto y planteamiento de la solución / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterio subjetivo 2: Plan de capacitación y asistencia, plan de trabajo y metodología / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Criterio objetivo 2: Mejoras adicionales / Weging: 65
Kostencriterium - Naam: Criterio objetivo 1: Reducción oferta económica total / Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Transgran: suministro e instalación de un sistema de información al viajero a través de paneles informativos en la Red de Transporte Público Regular de Viajeros en Gran Canaria

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Capmar Sistemas de Información, S. L.
B64470008
C/ Jaime I, 18
Ripollet (Barcelona)
08291
Spanje
NUTS-code: ES511
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 738 765.90 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 699 595.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Registro General, Tribunal Administrativo del Cabildo de Gran Canaria
C/ Bravo Murillo, 23
Las Palmas de Gran Canaria
35002
Spanje
Telefoon: +34 928219421
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Administrativo del Cabildo de Gran Canaria.
C/ Bravo Murillo, 23
Las Palmas de Gran Canaria
35002
Spanje
Telefoon: +34 928219421
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019