Leveringen - 66785-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Jarosław: Instrumenten voor metingen

2019/S 030-066785

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16
Jarosław
37-500
Polen
Contactpersoon: Beata Skalska
Telefoon: +48 166244644
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
NUTS-code: PL822

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.pwste.edu.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa Uczelnia Wyższa
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu i wyposażenia do Laboratorium Budownictwa w standardzie high-tech dla Instytutu Inżynierii Technicznej

Referentienummer: DAG/PN/14/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia do Laboratorium Budownictwa w standardzie high-tech dla Instytutu Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu wg opisu i na warunkach umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy wykaz oraz ilość określona jest w dokumentacji zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia wg treści załącznika nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części - opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Liczba części – 8. Dostawy:

— Część I – opisana w zadaniach 1 i 2; 2 szt.

— Część II – op. w zad. 1; 1 szt.

— Część III – op. w zad. 1, 2 i 3; 3 szt.

— Część IV – op. w zad. 1 i 2; 2 szt.

— Część V – op. w zad. 1, 2, 3 i 4; 16 szt.

— Część VI – op. w zad. 1; 1 szt.

— Część VII – op. w zad. 1, 2, 3, 4, 5 i 6; 6 szt.

— Część VIII – op. w zad. 1, 2 i 3; 3 szt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 802 774.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń do badań i pomiarów w pomieszczeniach

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy:

Zadanie 1. Urządzenie do badania mikroklimatu w pomieszczeniu (1 szt.)

Zadanie 2. Urządzenie do pomiaru stężenia C02 w pomieszczeniu (1 szt.)

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 24
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 16
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacja o przewidywanych zamówieniach:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa zestawu do pomiarów akustycznych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy:

Zadanie 1. Zestaw do pomiarów akustycznych (1 szt.)

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 24
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 16
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacja o przewidywanych zamówieniach:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38300000
38500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy:

Zadanie 1. Urządzenie do bezinwazyjnej detekcji zbrojenia w elementach żelbetowych (1 szt.)

Zadanie 2. Betonoskop ultradźwiękowy (1 szt.)

Zadanie 3. Sklerometr Schmidta (1 szt.)

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 24
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 16
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacja o przewidywanych zamówieniach:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa przyrządów do pomiaru

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy:

Zadanie 1. Mieszarka laboratoryjna do betonu (1 szt.)

Zadanie 2. Aparat bezpośredniego ścinania (1 szt.)

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 24
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 16
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacja o przewidywanych zamówieniach:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia i przyrządów do pomiaru

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38300000
44610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy:

Zadanie 1. Skrzyniopalety (8 szt.)

Zadanie 2. Regały magazynowe (6 szt.)

Zadanie 3. Waga laboratoryjna (1 szt.)

Zadanie 4. Formy do betonu (zestaw) (1 szt.)

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 24
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 16
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacja o przewidywanych zamówieniach:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa aparatu do badania propagacji fal powierzchniowych w gruncie

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy:

Zadanie 1. Aparat to badania propagacji fal powierzchniowych w gruncie (1 szt.)

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 24
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 16
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacja o przewidywanych zamówieniach:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń i aparatury do pomiarów

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38500000
38300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy:

Zadanie 1. Maszyna wytrzymałościowa (1 szt.)

Zadanie 2. System pomiarowy do pomiaru wielkości nieelektrycznych umożliwiający podłączenie m. in. czujników tensometrycznych (1 szt.)

Zadanie 3. Akcesoria (zasilacz, okablowanie i rozdzielacze) (komplet) (1 szt.)

Zadanie 4. Tensometry i rozety tensometryczne (komplet) (1 szt.)

Zadanie 5. Zestaw do naklejania tensometrów (1 szt.)

Zadanie 6. Model belki zginanej do demonstracji pomiaru (do maszyny wytrzymałościowej) (komplet) (1 szt.)

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 24
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 16
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacja o przewidywanych zamówieniach:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa mikroskopów i komputera przenośnego

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38500000
30213100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy:

Zadanie 1. Studencki mikroskop polaryzacyjny (1 szt.)

Zadanie 2. Mikroskop optyczny (1 szt.)

Zadanie 3. Komputer przenośny (1 szt.)

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 24
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 16
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacja o przewidywanych zamówieniach:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-450399
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa urządzeń do badań i pomiarów w pomieszczeniach

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ekohigiena Aparatura Ryszard Putyra spółka jawna
ul. Strzelecka 19
Środa Śląska
55-300
Polen
Telefoon: +48 713176850
E-mail: biuro@ekohigiena.com.pl
Fax: +48 713176851
NUTS-code: PL518

Internetadres: www.ekohigiena.com.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 990.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa zestawu do pomiarów akustycznych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Systemy Pomiarowe Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 28
Kraków
31-574
Polen
Telefoon: +48 123576688
E-mail: biuro@systemy-pomiarowe.com
Fax: +48 123505703
NUTS-code: PL213

Internetadres: www.systemy-pomiarowe.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 173 950.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 104 800.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Viateco Sp. z o.o.
ul. Krakowska 1
Katowice
40-391
Polen
Telefoon: +48 324115849
E-mail: viateco@viateco.eu
Fax: +48 326012009
NUTS-code: PL22A

Internetadres: http://www.viateco.eu/pl/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 141 900.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 163 250.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Dostawa przyrządów do pomiaru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Controls Polska Sp. z o.o.
ul. Mińska 62, lok. 6
Warszawa
03-828
Polen
Telefoon: +48 224036807
E-mail: controls@controls.pl
NUTS-code: PL92

Internetadres: www.controls.pl/pol

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 126 800.00 PLN
Laagste offerte: 81 554.00 PLN / Hoogste offerte: 105 200.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Dostawa wyposażenia i przyrządów do pomiaru

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Dostawa aparatu do badania propagacji fal powierzchniowych w gruncie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Dostawa urządzeń i aparatury do pomiarów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Labortech Polska Marceli Fuczek
ul. Chemików 1B, lok. 516
Oświęcim
32-600
Polen
Telefoon: +48 508865691
E-mail: marceli.fuczek@labortech.pl
NUTS-code: PL21A

Internetadres: http://labortech.pl/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 335 600.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Dostawa mikroskopów i komputera przenośnego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Firma Inżynieryjsko-Handlowa Conbest Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 12
Kraków
30-415
Polen
Telefoon: +48 122619500
E-mail: labo@conbest.pl
Fax: +48 122671425
NUTS-code: PL214

Internetadres: https://www.e-laboratoria.pl/index.php/conbest

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 180.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert, tj.: w terminie określonym w rozdziale XI – SIWZ, do terminu składania ofert, tj. do 28.11.2018 r. do godz. 11:00.

2. Wartość wadium brutto w zł określona jest w w rozdziale VIII - SIWZ: część I 500 PLN, część II 2 000 PLN, część III 1 750 PLN, część IV 1 600 PLN, część V 200 PLN, część VI 3 500 PLN, część VII 4 200 PLN, część VIII 600 PLN

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4. Zamawiający zwróci wadium z uwzględnieniem zapisów treści art. 46 ustawy Pzp.

II. Termin składania ofert, adres na który oferty muszą zostać wysłane:

1. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego (Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA) od 8:00 do 14:45 od poniedziałku do piątku w terminie do dnia 28.11.2018 r. do godz. 11:00 – w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na dostawę urządzeń do Laboratorium Budownictwa w standardzie high-tech nie otwierać do dnia 28.11.2018 r. do godz. 11:15.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert tj.: 28.11.2018 r. o godz. 11:15 pokój nr 5 Dział Pozyskiwania Funduszy PWSTE, ul. Czarnieckiego 16 w Jarosławiu, POLSKA.

III. Wymagane dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1. Wykaz wykonanych dostaw – w zakresie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie przez Wykonawcę jednej dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej 1 dostawy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym o wartości nie mniejszej niż 32 000,00 PLN brutto (w przypadku Części I. Dostawa urządzeń do badań i pomiarów w pomieszczeniach), o wartości nie mniejszej niż 170 000,00 PLN brutto (w przypadku Części II. Dostawa zestawu do pomiarów akustycznych), o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 PLN brutto (w przypadku Części III. Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej), o wartości nie mniejszej niż 125 000,00 PLN brutto (w przypadku Części IV. Dostawa przyrządów do pomiaru), o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto (w przypadku Części V. Dostawa wyposażenia i przyrządów do pomiaru), o wartości nie mniejszej niż 275 000,00 PLN brutto (w przypadku Części VI. Dostawa aparatu do badania propagacji fal powierzchniowych w gruncie), o wartości nie mniejszej niż 330 000,00 PLN brutto (w przypadku Części VII. Dostawa urządzeń i aparatury do pomiarów) oraz o wartości nie mniejszej niż 43 000,00 PLN brutto (w przypadku Części VIII. Dostawa mikroskopów i komputera przenośnego) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana. Zamawiający wymaga załączenia do niniejszego wykazu (oferty): dokumentów/dowodów potwierdzających, że dostawa została prawidłowo wykonana – np.: tzw. referencje, protokół kompletnego wykonania dostawy itp. – w tym czy została wykonana lub jest wykonywana należycie – na potwierdzenie spełniania warunku zgodnie z rozdz. V pkt. 1 litera c oraz zgodnie z oświadczeniem zawartym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (formularz JEDZ) – zał. nr 7 do SIWZ.

2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg treści zał. nr 6 do SIWZ.

3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub lub art. 14 RODO – Zał. nr 8 do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587777

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dział VI Środki ochrony prawnej - art. 179 do art. 198 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pózn. zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019