Leveringen - 66794-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Portalegre: Instrumentarium voor tomografie

2019/S 030-066794

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.
17000618
Avenida Santo António
Portalegre
7300-853
Portugal
Contactpersoon: Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.
Telefoon: +351 245301000
E-mail: aprov@ulsna.min-saude.pt
Fax: +351 245205333
NUTS-code: PT186

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ulsna.min-saude.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de equipamentos de imagiologia para a reestruturação do ambulatório do HSLE em unidade de alta resolução

Referentienummer: 17000618
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33115000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de equipamentos de imagiologia para a reestruturação do ambulatório do HSLE em unidade de alta resolução.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 427 079.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tomografia axial computorizada

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33115000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT186
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de equipamentos de imagiologia para a reestruturação do ambulatório do HSLE em unidade de alta resolução.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço Global Apresentado / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Valor do Contrato de Manutenção / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Duração da Garantia / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programa Operacional Regional do Alentejo 2020 - FEDER Operação com código ALT20-06-4842-FEDER-000025

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipamento RX

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT186
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de equipamento de imagiologia para a reestruturação do ambulatório do HSLE em unidade de alta resolução.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: valor do Contrat de Manutenção / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: duração da garantia / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programa Operacional Regional do Alentejo 2020

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ecografo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT186
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de equipamento de imagiologia para a reestruturação do ambulatório do HSLE em unidade de alta resolução.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: valor do contrato de manutenção / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: duração do garantia / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programa Operacional Regional do Alentejo 2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 140-319734
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 43
Perceel nr.: 1
Benaming:

Tomografia Axial Computorizada (TAC)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.
Portalegre
Portugal
NUTS-code: PT186
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 292 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 45
Perceel nr.: 2
Benaming:

Equipamento de RX

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.
Portalegre
Portugal
NUTS-code: PT186
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 74 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 44
Perceel nr.: 3
Benaming:

Ecografo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.
Portalegre
Portugal
NUTS-code: PT186
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.
Portalegre
Portugal
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019