Leveringen - 66819-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2019/S 030-066819

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
S3511001D
Avenida Juan XXIII, 17, 6ª planta
Las Palmas de Gran Canaria
35007
Spanje
Contactpersoon: Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
E-mail: contrat.csan@gobiernodecanarias.org
NUTS-code: ES70

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gobiernodecanarias.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DMSvmqlul9sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de 2 unidades móviles, con el fin de llevar a cabo labores de donación de sangre para el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia

Referentienummer: 1/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de 2 unidades móviles, con el fin de llevar a cabo labores de donación de sangre para el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, c/ Eusebio Navarro, 77, 35003 Las Palmas de Gran Canaria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 2 unidades móviles, con el fin de llevar a cabo labores de donación de sangre para el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Criterio 1. Reducción del plazo de entrega inferior al máximo (9 meses) / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Criterio 2. Ampliación del plazo de garantía superior al mínimo (2 años) / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Criterio 3. Precio / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Se declara la tramitación urgente del presente procedimiento, con el fin de no ver afectados los stocks de sangre y sus componentes que puedan poner en riesgo la actividad quirúrgica de los hospitales.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 217-495832
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ICHH/2019/SUM/01
Benaming:

Suministro de 2 unidades móviles, con el fin de llevar a cabo labores de donación de sangre para el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MAN Vehículos Industriales Importador Canarias, S. L. U.
B35678341
Carretera Guanarteme a Tamaraceite, km 5,2
Las Palmas de Gran Canaria
35010
Spanje
NUTS-code: ES70
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 420 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consejería de Sanidad
Avenida Juan XXIII, 17, 5ª
Las Palmas de Gran Canaria
35004
Spanje
Telefoon: +034 928118946
E-mail: aloralv@gobiernodecanarias.org
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Consejería de Sanidad
Avenida Juan XXIII, 17, 5ª
Las Palmas de Gran Canaria
35004
Spanje
Telefoon: +034 928118946
E-mail: aloralv@gobiernodecanarias.org
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019