Leveringen - 66830-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Marseille: Industriële gassen

2019/S 030-066830

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Marseille
Hôtel de Ville — quai du Port
Marseille Cedex 20
13233
Frankrijk
E-mail: dgaj-dmp@marseille.fr
NUTS-code: FRL04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marseille.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.mairie-marseille.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de gaz médicinaux, avec location de contenants, au profit du bataillon de marins pompiers de Marseille et d'autres services de la ville de Marseille en 3 lots

Referentienummer: 2018_12903_0005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et livraison de gaz médicinaux, avec location de contenants, au profit du bataillon de marins pompiers de Marseille et d'autres services de la ville de Marseille.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 560 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture et livraison d'oxygène médicinal et MEOPA, avec locations de bouteilles de format B2, B5 et B15 au profit du bataillon de marins pompiers de Marseille

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison d'oxygène médicinal et MEOPA, avec locations de bouteilles de format B2, B5 et B15 au profit du BMPM.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40 points
Kostencriterium - Naam: Qualité / Weging: 40 points
Kostencriterium - Naam: Sécurité des approvisionnements / Weging: 15 points
Kostencriterium - Naam: Performance environnementale / Weging: 5 points
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture et livraison d'oxygène médicinal, avec location de bouteille de format B11 au profit du bataillon de marins pompiers de Marseille

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison d'oxygène médicinal, avec location de bouteille de format B11 au profit du BMPM.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40 points
Kostencriterium - Naam: Qualité / Weging: 40 points
Kostencriterium - Naam: Sécurité des approvisionnements / Weging: 15 points
Kostencriterium - Naam: Performance environnementale / Weging: 5 points
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture et livraison d'oxygène médicinal, avec location de bouteille de format B2 et B5, au profit des autres services de la ville de Marseille

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison d'oxygène médicinal, avec location de bouteille de format B2 et B5, au profit des autres services de la ville de Marseille.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40 points
Kostencriterium - Naam: Qualité / Weging: 40 points
Kostencriterium - Naam: Sécurité des approvisionnements / Weging: 15 points
Kostencriterium - Naam: Performance environnementale / Weging: 5 points
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 134-304873
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19-77
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture et livraison d'oxygène médicinal et MEOPA, avec locations de bouteilles de format B2, B5 et B15 au profit du BMPM

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Air Liquide Santé France SA
290 avenue Galilée — CS 30361 — Parc Cézanne II — Bât G — 1er étage
Aix-en-Provence Cedex 3
13799
Frankrijk
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19-78
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture et livraison d'oxygène médicinal, avec location de bouteille de format B11 au profit du BMPM

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Air Liquide Santé France SA
290 avenue Galilée — CS 30361 — Parc Cézanne II — Bât G — 1er étage
Aix-en-Provence Cedex 3
13799
Frankrijk
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19-79
Perceel nr.: 3
Benaming:

Fourniture et livraison d'oxygène médicinal, avec location de bouteille de format B2 et B5, au profit des autres services de la ville de Marseille

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Air Liquide Santé France SA
290 avenue Galilée — CS 30361 — Parc Cézanne II — Bât G — 1er étage
Aix-en-Provence Cedex 3
13799
Frankrijk
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Durée du marché : 48 mois.

Service auprès duquel le contrat peut être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi): mairie de Marseille — direction générale des services — services juridiques — service des marchés publics — 39 bis rue Sainte, 13233 Marseille Cedex 20, Fax: +33 491551927, Tél.: +33 491551930.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Marseille
22-24 rue Breteuil
Marseille Cedex 6
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134813
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Fax: +33 491811387

Internetadres: https://juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Introduction du recours.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Marseille
22-24 rue Breteuil
Marseille Cedex 6
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134813
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Fax: +33 491811387
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019