Leveringen - 66846-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Maribor: Medische hulpmiddelen

2019/S 030-066846

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Univerzitetni klinični center Maribor
5054150000
Ljubljanska ulica 5
Maribor
2000
Slovenië
Contactpersoon: Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
Telefoon: +386 23212566
E-mail: dragan.s@ukc-mb.si
Fax: +386 23315136
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ukc-mb.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Medicinski potrošni material

Referentienummer: 460-E-DS-V1-7/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnrga naročila je nabava medicinskega potrošnega materiala.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, SI-2000 Maribor

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pri skupinah od 1 do 71 lahko ponudnik odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.

Ponudnik mora pri skupinah od 101 do 171 ponuditi 100 % razpisanih vrst in količin blaga iz skupine.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 134-304829
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je s sklepom, številka: 018-199/2018-7, z dne 22.01.2019, razveljavila postopek oddaje javnega naročila za nabavo blaga: Medicinski potrošni material.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5
Maribor
2000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019