TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 66851-2018

14/02/2018    S31    Raad van de Europese Unie - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België- Bruxelles: Kantoorbenodigdheden

2018/S 031-066851

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Raad van de Europese Unie, secrétariat général
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048
België
Contactpersoon: Unité de coordination des acquisitions
Telefoon: +32 22818062
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Fax: +32 22800262
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3233
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kantoorbenodigdheden

Referentienummer: UCA 17/085
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sluiting van een raamovereenkomst met een looptijd van 4 jaar met betrekking tot de aankoop van kantoorbenodigdheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhavige opdracht betreft de levering en bezorging van kantoorbenodigdheden, waaronder papier (dit omvat A4- en A3-papier voor de printers en fotokopieerapparaten, enveloppen enz.), schrijfgerei, benodigdheden voor de klassering en organisatie, verpakkingen, gepersonaliseerde artikelen, IT-verbruiksartikelen, kleine diverse leveringen, zoals bijv. stempels, gloeilampen, onderleggers enz.

De volgende diensten zijn eveneens voorzien (niet-uitputtende opsomming):

— de terbeschikkingstelling en inwerkingstelling van een IT-systeem (beheer van catalogi, plaatsing van bestellingen, controle van de begrotingslijn, elektronische en papieren facturering, statistieken enz.) op basis van de aanwijzingen van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie,

— het geven van opleiding aan het bevoegde personeel van het SGR inzake het elektronische besturingssysteem en/of elk ander systeem dat verband houdt met facturering en/of statistieken,

— de levering en actualisering van de documentatie over tarieven van de verschillende catalogi,

— de aftersales.

Aanvullende diensten van soortgelijke aard die hiervoor niet expliciet voorzien zijn, kunnen in onderlinge overeenstemming worden uitgevoerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

mogelijkheid om de opdracht tweemaal te verlengen voor een periode van 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het secretariaat-generaal van de Raad maakt de raming van de waarde van de opdrachten niet bekend. De raming van de omvang van de opdracht staat vermeld in het bestek.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De werktaal is hoofdzakelijk het Frans.

Het systeem voor geautomatiseerd beheer (zie punt II.2.4 hiervoor en de aanbestedingsstukken) moet ten laatste op de datum van de publicatie van onderhavige aankondiging van opdracht operationeel zijn. De presentatie van het systeem en van de voorgestelde artikelen moet ten minste in het Frans beschikbaar zijn.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 14:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

de opening van de inschrijvingen kan op korte termijn worden uitgesteld wegens onvoorziene omstandigheden in de gebouwen van het secretariaat-generaal op de dag waarop de opening van de inschrijvingen initieel is gepland.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

De proceduretermijnen zijn verhoogd met een forfaitaire termijn wegens afstand van 10 dagen, ongeacht de gebruikelijke vestigings- of verblijfplaats van de betreffende partij.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van de Europese Unie, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048
België
Telefoon: +32 22818062
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Fax: +32 22800262

Internetadres: https://tendering.consilium.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2018