Leveringen - 66905-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Maribor: Aardgas

2019/S 030-066905

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Skupnost občin Slovenije
5828821000
Partizanska cesta 1
Maribor
2000
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
Fax: +386 22341503
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Preserje pri Radomljah
5084741000
Pelechova cesta 83
Radomlje
1235
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.1)Naam en adressen
Občina Domžale
5880513000
Ljubljanska cesta 69
Domžale
1230
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.1)Naam en adressen
Vrtec Tržič
5055881000
Cesta Ste Marie aux Mines 28
Tržič
4290
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Veliki Gaber
5088119000
Veliki Gaber 41
Veliki Gaber
8213
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.1)Naam en adressen
Občina Ormož
5883687000
Ptujska cesta 6
Ormož
2270
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Petrovče
5088569000
Petrovče 32
Petrovče
3301
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Miklavž na Dravskem Polju
5085276000
Cesta v Dobrovce 21
Miklavž na Dravskem polju
2204
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.1)Naam en adressen
Javni zavod mestne lekarne
5053722000
Šutna 7
Kamnik
1241
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.1)Naam en adressen
Vrtec Antona Medveda Kamnik
5050952000
Novi trg 26B
Kamnik
1241
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: interesna organizacija
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: povezovanje lokalnih skupnosti

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje od leta 2019 do 2023

Referentienummer: JN2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava zemeljskega plina in kurilnega olja ekstra lahkega olja za obdobje od leta 2019 do 2023.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 850 329.49 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dobava zemeljskega plina

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava zemeljskega plina.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dobava kurilnega olja ekstra lahkega

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava kurilnega olja.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-458504
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dobava zemeljskega plina

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
5025796000
Dunajska cesta 50
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 836 718.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 850 329.49 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dobava kurilnega olja ekstra lahkega

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Skupnost občin Slovenije
Partizanska cesta 1
Maribor
2000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019