Leveringen - 66930-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Fotokopieerapparaten

2019/S 030-066930

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Narodno sabranie na Republika BaLGARIYa
000695018
pl. Narodno sabranie No. 2
Sofiya
1169
Bulgarije
Contactpersoon: Hrizantema Nikolova, Vladimir Doychinov
Telefoon: +359 29392282 / +359 29393050
E-mail: hrisi@nt14.parliament.bg
Fax: +359 29813131
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.parliament.bg

Adres van het kopersprofiel: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/453

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: законодателна дейност

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на мултифункционални копирни устройства“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на мултифункционални копирни устройства — 3 (три) броя мултифункционални копирни устройства А3 със скорост минимум 35 копия в минута с финишър, 19 (деветнадесет) броя мултифункционални копирни устройства А4 със скорост минимум 40 копия в минута и 2 (два) броя цветни мултифункционални копирни устройства А3 със скорост минимум 25 копия в минута, и съответната им гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 82 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградите на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2, пл. „Княз Александър I“ № 1 и ул. „Искър“ № 2 (гараж)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката е доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на общо 24 бр. мултифункционални копирни устройства. Техническите характеристики на мултифункционалните копирни устройства и условията на гаранционната поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване са подробно описани в раздел IБ, т. 1 от документацията.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-481808
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП-955-02-11
Benaming:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на 24 бр. мултифункционални копирни устройства

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Атласком ООД
040974278
кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов № 25
София
1700
Bulgarije
Telefoon: +359 28066565
E-mail: office@atlascom.bg
Fax: +359 28066560
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.atlascom.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП настоящото обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019