Leveringen - 66940-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Leoncin: Software en informatiesystemen

2019/S 030-066940

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3
Leoncin
05-155
Polen
Contactpersoon: Elżbieta Ławor
Telefoon: +48 227856582
E-mail: ug.leoncin@tlen.pl
NUTS-code: PL92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.leoncin.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Leszno
al. Wojska Polskiego 21
Leszno
05-084
Polen
Contactpersoon: Maciej Tomaszewski
Telefoon: +48 227258005
E-mail: mtomaszewski@gminaleszno.pl
NUTS-code: PL92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gminaleszno.pl/

I.1)Naam en adressen
Gmina Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
Pomiechówek
05-180
Polen
Contactpersoon: Monika Piłkowska
Telefoon: +48 227652731
E-mail: monika.pilkowska@pomiechowek.pl
NUTS-code: PL92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pomiechowek.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
Stare Babice
05-082
Polen
Contactpersoon: Marcin Szpielak
Telefoon: +48 227308099
E-mail: informatyk@stare-babice.waw.pl
NUTS-code: PL92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stare-babice.pl/

I.1)Naam en adressen
Gmina Zakroczym
ul. Warszawska 7
Zakroczym
05-170
Polen
Contactpersoon: Agata Januszewska
Telefoon: +48 227852145
E-mail: sekretarzgminy@zakroczym.pl
NUTS-code: PL92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zakroczym.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” - cz. 2, 3, 4, 5, 6.

Referentienummer: GKZP.271.PN.5.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” w zakresie:

Część 2 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Leoncin,

Część 3 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Leszno,

Część 4 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Pomiechówek,

Część 5 – Dostawa sprzętu dla Gminy Stare Babice,

Część 6 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Zakroczym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dla:

Część 2 – załącznik 4B1,

Część 3 – załącznik 4B2,

Część 4 – załącznik 4B3,

Część 5 – załącznik 4B4,

Część 6 – załącznik 4B5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SOPZ lub OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 840 741.76 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Leoncin (Część nr 2)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Urząd Gminy Leoncin, z siedzibą: ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” - część 2, tj. w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Gminy Leoncin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. Załącznik nr 4B1 do OPZ

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy (usunięcia awarii) / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.02.01.01-14-2932/15

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Leszno (Część nr 3)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Urząd Gminy Leszno, z siedzibą: al. Wojska Polskiego 21, Leszno 05-084, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” - część 3, tj. w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Gminy Leszno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. Załącznik nr 4B2 do OPZ

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy (usunięcia awarii) / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.02.01.01-14-2932/15

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Pomiechówek (Część nr 4)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Urząd Gminy Pomiechówek, z siedzibą: ul. Szkolna 1a, Pomiechówek 05-180, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” - część 4, tj. w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Gminy Pomiechówek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. Załącznik nr 4B3 do OPZ

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy (usunięcia awarii) / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.02.01.01-14-2932/15

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Stare Babice (Część nr 5)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Urząd Gminy Stare Babice, z siedzibą: Stare Babice, ul. Rynek 32, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” - część 5, tj. w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Gminy Stare Babice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. Załącznik nr 4B4 do OPZ

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy (usunięcia awarii) / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.02.01.01-14-2932/15

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Zakroczym (Część nr 6)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Urząd Gminy Zakroczym z siedzibą: ul. Warszawska 7, Zakroczym 05-170, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” - część 6, tj. w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Gminy Zakroczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. Załącznik nr 4B5 do OPZ

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy (usunięcia awarii) / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.02.01.01-14-2932/15

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 077-171050
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” - część 2, tj. w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Gminy Leoncin

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Perceptus Sp. z o.o.
929-180-85-78
ul. Drzewna 30/2A
Zielona Góra
65-140
Polen
NUTS-code: PL432
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 124 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 830.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” - część 3, tj. w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Gminy Leszno

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Perceptus Sp. z o.o.
929-180-85-78
ul. Drzewna 30/2A
Zielona Góra
65-140
Polen
NUTS-code: PL432
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 480.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” - część 4, tj. w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Gminy Pomiechówek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Perceptus Sp. z o.o.
929-180-85-78
ul. Drzewna 30/2A
Zielona Góra
65-140
Polen
NUTS-code: PL432
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 159 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 196 112.76 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” - część 5, tj. w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Gminy Stare Babice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Integrated Solutions Sp. z o.o.
5252506859
ul. Skierniewicka 10a
Warszawa
01-230
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 257 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 317 259.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Realizacja projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” - część 6, tj. w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Gminy Zakroczym

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Perceptus Sp. z o.o.
929-180-85-78
ul. Drzewna 30/2A
Zielona Góra
65-140
Polen
NUTS-code: PL432
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110 060.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a, 02-676
Warszawa
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a, 02-676
Warszawa
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019