Leveringen - 66941-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Reagentia en contraststoffen

2019/S 030-066941

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefoon: +48 124332730
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Fax: +48 123983701
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna (partiami) dostawa odczynników wytwarzanych przez Merck dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Referentienummer: 141.2711.83.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Merck dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe odczynników określa załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty oraz aktualny katalog producenta Merck udostępniony na stronie internetowej producenta tj.: http://www.merckmillipore.com/PL/pl, który zawiera odczynniki nie uwzględnione w załączniku nr 1 do SIWZ a objęte przedmiotem zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 184 996.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696300
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Główne lokalizacje jednostek organizacyjnych UJ CM na terenie Miasta Krakowa, wskazane w pkt. 3) 1.4 SIWZ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Sukcesywną dostawę odczynników na koszt Wykonawcy, własnym transportem do siedziby Zamawiającego w Krakowie, zgodnie z wykazem lokalizacji jednostek UJ CM, określonym w pkt. 1) 1.4 SIWZ, partiami w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

2. Wnoszenie przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Użytkownika miejsca i pomieszczenia oraz jego rozładunek.

3. Minimalny wymagany termin ważności (przydatności) przedmiotu zamówienia (każdego odczynnika) w momencie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.

4. Zamówienia dla poszczególnych jednostek Zamawiającego będą pakowane i fakturowane osobno.Zamawiający wymaga, aby na każdym dostarczanym opakowaniu Wykonawca zamieszczał czytelną nazwę,termin ważności (lub pisemną deklarację producenta o terminie ważności), informację o temperaturze transportu i warunki przechowywania przedmiotu zamówienia, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.

5. Dostawy muszą być realizowane maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia każdorazowego pisemnego (np. mailem, faxem) zamówienia *warunek dodatkowo punktowany (dzień złożenia zamówienia)zgodnie z informacją zawartą w pkt. 13) SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku produktów customizowanych

Termin ten wynosić będzie maksymalnie do 35 dni kalendarzowych (*termin realizacji zamówienia produktów customizowanych nie jest dodatkowo punktowany).

6. W przypadku odczynników, które podlegają obostrzeniom prawnym np. wymagana deklaracja ostatecznego użytkownika itp. termin dostawy rozpoczyna się od daty dostarczenia przez Zamawiającego wymaganych dokumentów.

7. Zamówienia będą składane każdorazowo w formie pisemnej (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem)albo przy użyciu autoryzowanego system elektronicznego Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 i Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie zamówień w tych terminach i godzinach.

8. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić odbiór zamówienia odpowiednio faxem, mailem lub za pomocą systemu elektronicznego Wykonawcy i zawiadomienia jednostki odpowiedzialnej za przyjęcie zamówionych produktów (Użytkownika) o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 1 dnia roboczego w godzinach od 9:00 do 14:00.

9. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych:

1. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ wskazał nazwę handlową oraz nazwę producenta i tym samym wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy zamawianych produktów.

2. Zmawiający wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ minimalną jakość produktów oraz warunki równoważności. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, tj. zaproponowanie odczynników innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe,użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego.

3) Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4) W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji przedmiotu zamówienia (odczynnika/ów),Zamawiający dopuszcza wymianę na odpowiednik/i, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga formy pisemnej.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Termin realizacji dostawy / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Rabat (upust) w % / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów itp., zarówno obecnie realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, jak również realizowanych w przyszłości.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-440839
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sukcesywna (partiami) dostawa odczynników wytwarzanych przez Merck dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MERCK Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
Warszawa
02-305
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 184 996.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 888.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1 pieniądzu;

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3 gwarancjach bankowych;

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 110, z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.83.2018.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.2 jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania oferta i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium

W innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć do Sekcji Zakupów Działu Zaopatrzenia UJ CM Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w rozumieniu prawa w formie elektronicznej w odniesieniu do odczynników określonych w Załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z pkt. 14) 1.1. SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019