Leveringen - 66963-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Italië-Copparo: Grond

2019/S 030-066963

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Area impianti S.p.A.
Via A. Volta 26/A
Copparo
44034
Italië
Telefoon: +39 0532389111
E-mail: areaimpianticopparo@legalmail.it
Fax: +39 0532863994
NUTS-code: ITH56

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.areaimpianti.net

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di terreno argilloso presso il polo impianto Crispa di Jolanda di Savoia (FE).

Referentienummer: G01/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14212400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura di terreno argilloso per realizzazione arginature presso il polo impianti Crispa di Jolanda di Savoia (FE).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 367 200.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH56
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polo Crispa Jolanda di Savoia (FE) — via Gran Linea 12.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di terreno argilloso per realizzazione arginature presso il polo impianti Crispa di Jolanda di Savoia (FE).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

È previsto il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Procedura indetta a seguito dell'esito deserto della precedente procedura di gara rif. 2018/S 202-458472.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Fornitura di terreno argilloso presso il polo impianto Crispa di Jolanda di Savoia (FE).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Con.s.a.r. Soc. Coop. Cons.
Ravenna (RA)
Italië
NUTS-code: ITH57
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 367 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
T.A.R. Emilia Romagna
Bologna
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Area impianti S.p.A. — Ufficio legale
Copparo (FE)
Italië
Telefoon: +39 0532389111
E-mail: areaimpianticopparo@legalmail.it

Internetadres: www.areaimpianti.net

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019