Leveringen - 66966-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Treviglio: Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging

2019/S 030-066966

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
A.S.S.T. di Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale 1
Treviglio
24047
Italië
Contactpersoon: U.O.S. gestione acquisti provveditorato economato — Ufficio gare
Telefoon: +039 363424005
E-mail: ufficiogare@asst-bgovest.it
Fax: +039 363424404
NUTS-code: ITC46

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.asst-bgovest.it

Adres van het kopersprofiel: www.asst-bgovest.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di sistemi di disinfezione per endoscopi occorrenti alle ASST Bergamo Ovest e del Garda.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33191000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura di sistemi di disinfezione per endoscopi termolabili occorrenti alle ASST Bergamo Ovest e del Garda, comprensivi di apparecchiature in noleggio con manutenzione e assistenza tecnica inclusa, disinfettanti, detergenti e materiale di consumo necessario per il funzionamento dei sistemi.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 723 670.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4
Voornaamste plaats van uitvoering:

ASST Bergamo Ovest di Treviglio.

ASST del Garda.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di sistemi di disinfezione per endoscopi termolabili occorrenti alle ASST Bergamo Ovest e del Garda, comprensivi di apparecchiature in noleggio con manutenzione e assistenza tecnica inclusa, disinfettanti, detergenti e materiale di consumo necessario per il funzionamento dei sistemi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valutazione elementi qualitativi previsti nel Disciplinare di gara / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Importo a base d'asta / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica max 6 mesi: importo max 26 630,00 EUR oltre IVA per ASST Bergamo Ovest e max 45 737,00 EUR oltre IVA per ASST Garda.

Modifica contrattuale (art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.ei.): max 152 700,00 EUR oltre IVA per ASST Bergamo Ovest e max 159 300,00 EUR oltre IVA per ASST Garda.

Quinto d'obbligo (art. 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016 s.m.ei.): max 53 260,00 EUR oltre IVA per ASST Bergamo Ovest e max 91 474,00 EUR oltre IVA per ASST Garda.

Eventuale prolungamento biennale importo max 106 520,00 EUR oltre IVA per ASST Bergamo Ovest e max 182 948,00 EUR oltre IVA per ASST Garda

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Prevista clausola di adesione successiva fino al 300 % dell'importo complessivo di aggiudicazione (cfr. art. 25 capitolato speciale).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 084-189507
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Fornitura di sistemi di disinfezione per endoscopi occorrenti alle ASST Bergamo Ovest e del Garda.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cantel Medical (Italy) S.r.l.
Via Laurentina 169
Pomezia
00071
Italië
NUTS-code: ITI43
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 015 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 723 670.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Mombrini.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
T.A.R.
Brescia
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019