Leveringen - 66977-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Versailles: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 030-066977

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CROUS de Versailles
145bis bd de la Reine, BP 563
Versailles Cedex
78005
Frankrijk
E-mail: dgp@crous-versailles.fr
NUTS-code: FR1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.crous-versailles.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Œuvres universitaires et scolaires
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Œuvres universitaires et scolaires

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fourniture de petits matériels et outillage d'électricité, de quincaillerie, de plomberie, et de serrurerie pour le CROUS de Versailles

Referentienummer: MP 2018 00012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de fourniture de petits matériels et outillage d'électricité, de quincaillerie, de plomberie, et de serrurerie pour le CROUS de Versailles.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Fourniture de matériels d'électricité

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de matériels d'électricité.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Fourniture de matériels d'outillage

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de matériels d'outillage.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Fourniture de matériels de plomberie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de matériels de plomberie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Fourniture de matériels quincaillerie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de matériels quincaillerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5: Fourniture de matériels de serrurerie

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de matériels de serrurerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426592
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018 00012
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture de matériels d'électricité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rexel France
309 304 616 05851
13 boulevard du Fort de Vaux, CS 60002
Paris Cedex 17
75838
Frankrijk
E-mail: marchespublics@rexel.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres: https://www.rexel.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018 00012
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture de matériels d'outillage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Au Forum du Bâtiment
403 092 968 00029
3 boulevard Jean Jaurès
Saint-Ouen
93400
Frankrijk
E-mail: madeleine.gateau@afbd.fr
NUTS-code: FR106

Internetadres: https://www.afdb.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018 00012
Perceel nr.: 3
Benaming:

Fourniture de matériels de plomberie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Au Forum du Bâtiment
403 092 968 00029
3 boulevard Jean Jaurès
Saint-Ouen
93400
Frankrijk
E-mail: madeleine.gateau@afdb.fr
NUTS-code: FR106
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018 00012
Perceel nr.: 4
Benaming:

Fourniture de matériels de quincaillerie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Au Forum du Bâtiment
403 092 968 00029
3 boulevard Jean Jaurès
Saint-Ouen
93400
Frankrijk
E-mail: madeleine.gateau@afdb.fr
NUTS-code: FR106

Internetadres: http://www.afdb.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018 00012
Perceel nr.: 5
Benaming:

Fourniture de matériels de serrurerie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Au Forum du Bâtiment
403 092 968 00029
3 boulevard Jean Jaurès
Saint-Ouen
93400
Frankrijk
E-mail: madeleine.gateau@afdb.fr
NUTS-code: FR106

Internetadres: https://www.afdb.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78011
Frankrijk

Internetadres: http://www.crous-versailles.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019