TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 67002-2018

14/02/2018    S31    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rubelles: Verbouwingswerkzaamheden

2018/S 031-067002

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Trois Moulins Habitat
78615039100088
60 rue des Meuniers
Rubelles
77950
Frankrijk
E-mail: chollet.i@polylogis.fr
NUTS-code: FR102

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.polylogis.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://polylogis.marches-publics.info/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://polylogis.marches-publics.info/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Trois Moulins Habitat
60 rue des Meuniers
Rubelles
77950
Frankrijk
E-mail: meslin.mc@polylogis.fr
NUTS-code: FR102

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://polylogis.marches-publics.info/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rénovation transformation en résidence Hôtelière à vocation sociale — (phase 2) à Penchard 4 chemin de la Mare Lorin (77124)

Referentienummer: Nlb/Mcm/Penchard Phase2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262700
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rénovation transformation en résidence Hôtelière à vocation sociale — (phase 2) à Penchard 4 chemin de la Mare Lorin (77124).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 5
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Macro — lot go-maçonnerie — cloisons — Serrurerie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 chemin de la Mare Lorin — route de Senlis — 77124 — Penchard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Macro — lot go-maçonnerie — cloisons — Serrurerie

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries extérieures — intérieures

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 chemin de la Mare Lorin — route de Senlis — 77124 — Penchard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries extérieures — intérieures.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ventilation — plomberie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 chemin de la Mare Lorin — route de Senlis — 77124 — Penchard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ventilation — plomberie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Remplacement du ballon d'eau chaude existant.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricité — chauffage

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 chemin de la Mare Lorin — route de Senlis — 77124 — Penchard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electricité — chauffage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. remplacement interrupteur commande éclairage;

2. remplacement prises de courant;

3. remplacement luminaires

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Finitions (peinture-revêtements souples et durs)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 chemin de la Mare Lorin — route de Senlis — 77124 — Penchard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Finitions (peinture-revêtements souples et durs).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Peinture sols,

— Sols circulation,

— Peinture chambres plafonds et murs.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cabines sanitaires préfabriqués

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45332400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 Chemin de la Mare Lorin - Route de Senlis -

77124 - Penchard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cabines sanitaires préfabriqués.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Désamiantage

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262660
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 chemin de la Mare Lorin — route de Senlis — 77124 — Penchard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Désamiantage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipements extérieurs

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39150000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 chemin de la Mare Lorin — route de Senlis — 77124 — Penchard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Equipements extérieurs.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Selon critères énoncés dans le Règlement de consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Selon critères énoncés dans le Règlement de consultation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Selon critères énoncés dans le Règlement de consultation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Rubelles.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://polylogis.marches-publics.info/

La Phase 2 décomposée en:

— Macro-lot 1 go-maçonnerie — cloisons — serrurerie,

— lot 3 menuiseries extérieures — intérieures,

— lot 4 ventilation — plomberie,

— lot 5 eléctricité — chauffage,

— lot 6 finitions (peinture — revêtements souples et durs),

— lot 7 cabines sanitaires préfabriqués,

— lot 9 désamiantage,

— lot 10 equipements extérieurs,

— dépôt par porteur: 60 rue des Meuniers — 77950 Rubelles.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun
77008
Frankrijk
Telefoon: +33 160566630
E-mail: greffe.ta-melun@juradm.fr
Fax: +33 160566610
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018