Leveringen - 67017-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Split: Diffractieapparatuur

2019/S 030-067017

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 013-025843)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sveučilište u Splitu
29845096215
Poljička cesta 35
Split
21000
Kroatië
Contactpersoon: Smiljana Bezić
Telefoon: +385 21558252
E-mail: smiljana.bezic@unist.hr
NUTS-code: HR035

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.unist.hr

Adres van het kopersprofiel: www.unist.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Difraktometar – XRD modlularni sustav

Referentienummer: VV/01/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38530000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet ove nabave je difraktometar – XRD modlularni sustav. Detaljan opis nabave naveden je u tehničkim specifikacijama i troškovniku, a koji su prilog ovoj Dokumentaciji o nabavi. Osim uređaja Naručitelj zahtijeva instalaciju, testiranje i validaciju uređaja te edukaciju korisnika.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-025843

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: