Leveringen - 67028-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Denemarken-Hillerød: Wasstraat

2019/S 030-067028

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 021-045401)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Denemarken
Contactpersoon: Marianne Malek
Telefoon: +45 38665831
E-mail: marianne.malek@regionh.dk
NUTS-code: DK01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.regionh.dk/

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Senge-tunnelvasker

Referentienummer: 2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42995100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fuldautomatisk Senge-Tunnelvasker med madrasdesinfektor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 021-045401

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 01/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 29/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: