Leveringen - 67036-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Hijs-, hef- en transportwerktuigen en delen daarvan

2019/S 030-067036

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 246-563498)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_17343251
Bajor Gizi park 1.
Budapest
1095
Hongarije
Contactpersoon: Burg Péter
Telefoon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax: +36 17835312
NUTS-code: HU120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nemzetiszinhaz.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Színpadgépészet vezérlőrendszer felújítása,cseréje

Referentienummer: EKR000980782018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42400000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nemzeti Színház nagyszínpad színpadgépészet vezérlőrendszer felújítása, cseréje, és a Gobbi Hilda színpadon üzemelő színpadtechnikai vezérlő rendszer egyes elemeinek cseréje az eszközök szállításával, a rendszer beüzemelésével és a kezelő személyzet betanítása.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-563498

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kezdés dátuma
In plaats van:

1.3.2019

Te lezen:

1.4.2019

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kezdés dátuma
In plaats van:

1.3.2019

Te lezen:

1.4.2019

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 05/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 05/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 21/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: