Leveringen - 67045-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Fotokopieerapparaten

2019/S 030-067045

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 247-567694)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Česká republika - Ministerstvo financí
00006947
Letenská 15/525
Praha 1
118 10
Tsjechië
Telefoon: +420 257041111
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Fax: +420 257042788
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://mfcr.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávky multifunkčních zařízení včetně zajištění kompletního servisu, dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu v rámci tiskového řešení MF

Referentienummer: MF-27228/2018/6602
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 80 ks multifunkčních zařízení, která budou ve sdíleném režimu zajišťovat barevný a černobílý tisk, kopírování a skenování dokumentů v rozměrech do formátu A3, včetně zajištění kompletního servisu, dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu v rámci tiskového řešení MF.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567694

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 na profilu zadavatele.