Leveringen - 67051-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Benešov: Leerhulpmiddelen en -toestellen

2019/S 030-067051

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 025-054913)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola
61664651
Mendelova 131
Benešov
256 01
Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Hana Němečková
Telefoon: +420 270006261
E-mail: nemeckova@akvt.cz
NUTS-code: CZ020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zemsbn.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004081

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov (opakování)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162200 - FA04 - FG17 - RC05
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a zajištění konektivity a dodávka zahradnického vybavení do areálu školy. Bližší specifikace vyplývá z Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) samostatné části:

1) Zajištění konektivity v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov,

2) Dodávka zahradnického vybavení do areálu školy, včetně výukové zahrady.

Veřejná zakázka je členěná na dvě (2) části v souladu s § 35 zákona. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro jakoukoli část této veřejné zakázky nebo na obě části veřejné zakázky.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-054913

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Internetové adresy:
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikace
In plaats van:

Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004064

Te lezen:

Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004081

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikace
In plaats van:

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: (URL)

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004064

Te lezen:

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004081

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
Te lezen:
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zadavatel uvedl v původním oznámení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek k této veřejné zakázce nepřesný odkaz na profil zadavatele. Ve věstníku veřejných zakázek má být uveden profil zadavatele v této podobě:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004081. Tento profil zadavatele je profilem, prostřednictvím kterého dodavatelé budou podávat své nabídky v této veřejné zakázce. Uvedené platí pro obě části veřejné zakázky.