Leveringen - 67053-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Gliwice: Laboratoriumreagentia

2019/S 030-067053

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 025-054749)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice
44-101
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 106
Telefoon: +48 322789175
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
NUTS-code: PL229

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.io.gliwice.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Referentienummer: DO/DZ-381-1-24/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-054749

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Wykonawcy, którzy przystąpią do niniejszego postępowania, powinni obowiązkowo wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN.

Zamawiający, na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda od Wykonawcy którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny brutto oferty.

Te lezen:

Podstawy wykluczenia z postępowania:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę/ów w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

2) Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę/ów w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – zwanego dalej „JEDZ”.

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (rozdział VI ust. 2 pkt. 2 SIWZ),

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Wykonawcy,którzy przystąpią do niniejszego postępowania, powinni obowiązkowo wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN.

Zamawiający, na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda od Wykonawcy którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny brutto oferty.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: