Leveringen - 67056-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 030-067056

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 248-572623)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za zdravje
5030544000
Štefanova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Ana Gruden
Telefoon: +386 14786043
E-mail: ana.gruden@gov.si
Fax: +386 14786058
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mz.gov.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obnova prostorov in opreme enote za endoskopsko ultrazvočno in funkcionalno diagnostiko Kliničnega oddelka za gastroenterologijo Interne klinike, UKC LJ

Referentienummer: 4110-29/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obnova prostorov in opreme enote za endoskopsko ultrazvočno in funkcionalno diagnostiko Kliničnega oddelka za gastroenterologijo Interne klinike, UKC LJ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572623

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Osnutek pogodbe

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naročnik v objavo posreduje popravek dokumentacije, ki se nanaša na Osnutek pogodbe (objavlja čistopis Osnutka pogodbe ter verzijo, iz katere so razvidne spremembe). Spremembe niso bistvene za pripravo ponudbe, saj se navezujejo zgolj na način plačila računov z mesečnimi situacijami. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296710/Popravek_dokumentacije_7.2.2019.zip