Leveringen - 67093-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Düsseldorf: Software en informatiesystemen

2019/S 030-067093

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 007-011140)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Landesbetrieb Information und Technik NRW
Mauerstraße 51
Düsseldorf
40476
Duitsland
Contactpersoon: ZB 13 / Zentrale Vergabestelle
Telefoon: +49 21194494757
E-mail: ausschreibung@it.nrw.de
Fax: +49 21194498075
NUTS-code: DEA11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.it.nrw.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Projekt Telearbeit NRW -NCP-Produkte-

Referentienummer: 18-4241800080
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Landesverwaltung NRW beabsichtigt auf Basis bestehender Technikinfrastrukturen die Nutzung der mobilen Telearbeit auszubauen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 007-011140

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 08/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: