Leveringen - 67105-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Przasnysz: Medische apparatuur

2019/S 030-067105

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 249-575537)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
PL
ul. Sadowa 9
Przasnysz
06-300
Polen
Contactpersoon: Janusz Kaszuba
E-mail: szpitalprzasnysz@op.pl
Fax: +48 297534380
NUTS-code: PL92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalprzasnysz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu

Referentienummer: SPZZOZ.ZP/79/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu pogrupowanego w cztery Pakiety.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 249-575537

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacja zawodowa. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
In plaats van:

W zakresie zdolności technicznej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego o wartości co najmniej:

• w zakresie Pakietu nr 1: 500 000,00 PLN brutto,

• w zakresie Pakietu nr 2: 6 500 000,00 PLN brutto,

• w zakresie Pakietu nr 3: 1 000 000,00 PLN brutto,

• w zakresie Pakietu nr 4: 5 000 000,00 PLN brutto

Wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa została należycie wykonana lub jest wykonywana należycie. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę w ramach jednej umowy. Wstępnym potwierdzeniem będzie złożenie JEDZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

• w zakresie Pakietu nr 1: 500 000,00 PLN brutto,

• w zakresie Pakietu nr 2: 6 500 000,00 PLN brutto,

• w zakresie Pakietu nr 3: 1 000 000,00 PLN brutto,

• w zakresie Pakietu nr 4: 5 000 000,00 PLN brutto

Te lezen:

W zakresie zdolności technicznej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

a) jedną dostawę sprzętu medycznego o wartości co najmniej:

— w zakresie Pakietu nr 1: 500 000,00 PLN brutto,

— w zakresie Pakietu nr 3: 1 000 000,00 PLN brutto,

— w zakresie Pakietu nr 4: 5 000 000,00 PLN brutto,

b) dwie dostawy sprzętu medycznego o wartości co najmniej

— w zakresie Pakietu nr 2: 6 500 000,00 PLN brutto.

Wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa/dostawy została należycie wykonana lub jest wykonywana należycie. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę w ramach jednej umowy. Przez dwie dostawy rozumie się dostawę w ramach dwóch umów. Wstępnym potwierdzeniem będzie złożenie JEDZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— w zakresie Pakietu nr 1: 500 000,00 PLN brutto - jedna dostaw

— w zakresie Pakietu nr 2: 6 500 000,00 PLN brutto - dwie dostawy

— w zakresie Pakietu nr 3: 1 000 000,00 PLN brutto - jedna dostawa

— w zakresie Pakietu nr 4: 5 000 000,00 PLN brutto - jedna dostawa

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: