Leveringen - 67119-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 030-067119

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 019-040397)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna
739-384-70-26
Plac Jana Pawła II 1
Olsztyn
10-101
Polen
Contactpersoon: Andrzej Rodziewicz wew. 356, Wydział Zamówień Publicznych pok. 402
Telefoon: +48 895273111
E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Fax: +48 895349375
NUTS-code: PL622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.olsztyn.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia bryły „A” warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 61 w zakresie mebli warsztatowych i dydaktycznych.

Referentienummer: ZP.271.1.4.2019.c
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia bryły „A” warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 61 w zakresie obejmującym dostawę mebli warsztatowych, dydaktycznych i wyposażenia /Kod CPV: 39000000-2/, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) zawartym w odpowiednich załącznikach do SIWZ.

2. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, a wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp.

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 019-040397

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: I
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Początek: 15/06/2019

Koniec: 20/07/2019

Te lezen:

Początek: 20/08/2019

Koniec: 25/10/2019

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: II
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Początek: 15/06/2019

Koniec: 20/07/2019

Te lezen:

Początek: 20/08/2019

Koniec: 25/10/2019

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający informuje, że wprowadzone powyżej zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.