TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 67127-2018

14/02/2018    S31    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Linköping: Bouwen van gebouwen

2018/S 031-067127

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 017-034148)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
556537-5945
Box 632
Linköping
58107
Zweden
Contactpersoon: Marie Ahlström
E-mail: marie.ahlstrom@specialfastigheter.se
NUTS-code: SE224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.specialfastigheter.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ny- om- och tillbyggnad Migrationsverket Åstorp

Referentienummer: SPF2017-052
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

B upphandlar en byggentreprenad för till-och ombyggnad av Migrationsverkets Förvar i Åstorp.

Objektet avser nyproduktion av två nya boendeavdelningar med tillhörande verksamhetslokaler för administration och personal samt viss ombyggnad inom befintliga byggnader.

• Nybyggnad (LOA) ca 2900m2, (BTA) ca 3750m2

• Ombyggnad (LOA) ca 525m2

B har valt att upphandla projektet som totalentreprenad med samarbetsform Samverkan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 017-034148

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 25/02/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 28/02/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 26/02/2018
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 01/03/2018
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: