Diensten - 67145-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Polen-Jasło: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 030-067145

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Jaśle
368302575
ul. Modrzejewskiego 12
Jasło
38-200
Polen
Contactpersoon: Sławomir Szałajko - Zarząd Zlewni w Jaśle, tel. 13 446 33 11
Telefoon: +48 134463311
E-mail: zamowienia.jaslo@wody.gov.pl
Fax: +48 134463311
NUTS-code: PL821

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wody.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Konserwacja i roboty budowlane rzek/cieków/kanałów

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacyjne i roboty budowlane w zakresie utrzymania cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 30
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 30
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Roboty utrzymaniowe na potoku Suchania w km 0+000 - 0+500

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Suchania (w km 0+000-0+500).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Remont budowli wraz z zabezpieczenie wyrwy w brzegu potok Szczawa 8+600 - 9+100

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z remontem budowli oraz zabezpieczeniem wyrwy w brzegu otoku Szczawa (w km 8+600-9+100).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zasyp wyrwy w obrębie zabudowań w Woli Niżnej rzeka Jasiołka 67+750 - 67+790 (P.Łątka)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z zasypem wyrwy w obrębie zabudowań w m. Wola Niżna na rzece Jasiołce (w km 67+750-67+790).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zasyp wyrw na rzece Jasiołce w km 67+100-67+250 w miejscowości Wola Niżna (okolice domu ludowego)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z zasypem wyrwy w m. Wola Niżna na rzece Jasiołce (w km 67+100-67+250).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych potok Czarny w km 0+000-7+500

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Czarny (w km 0+000-7+500).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zasyp wyrw na potoku bez nazwy (dz. 444) w miejscowości Dobrynia (P. Jakubiński) w km 0+080 - 1+140

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane zasypem wyrwy na potoku w m. Dobrynia (w km 0+080-1+140).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Roboty utrzymaniowe na potok Boberka w km 0+000 - 8+480

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Boberka (w km 0+000-8+480).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie potoku Brnik w km 0+000 - 12+591

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Brnik (w km 0+000-12+591).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie potoku Kawęczyńsko-Wampierzowskiego w km 0+000 - 6+357

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Kawęczyńsko-Wampierzowskiego (w km 0+000-6+357).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie potoku Rzochowski Główny w km 0+000 - 4+343

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Rzochowski Główny (w km 0+000-4+343).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie potoku Kanał Grądzki w km 0+000 - 4+840

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Kanał Grądzki (w km 0+000-4+840).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie potoku Ruda w km 0+000 - 9+074

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Ruda (w km 0+000 - 9+074).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie potoku Lignoza w km 0+000 - 4+051

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Lignoza (w km 0+000 - 4+051).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Roboty utrzymaniowe na potoku Rzeka (Budzisz)

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Rzeka (Budzisz).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Roboty utrzymaniowe na potoku Dopływ z Nagawczyny (Pustyński)

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Dopływ z Nagawczyny (Pustyński).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Roboty utrzymaniowe na potoku Borowa (Wsiowa)

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Borowa (Wsiowa).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieku Budzisz

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem cieku Budzisz.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieku Bystrzyca

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem cieku Bystrzyca.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieku Wielopolka

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem cieku Wielopolka.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. BN dop. Bystrzanki

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion nowosądecki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem cieku potok Bez nazwy (dopływ Bystrzanki).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Brzezna

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion nowosądecki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Brzezna.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych - potok Bełcz

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion nowosądecki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Bełcz.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Krygowianka

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion nowosądecki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Krygowianka.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Męcinka

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion nowosądecki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Męcinka.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. GOR 998

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion nowosądecki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku GOR 998.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Łosianka

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion nowosądecki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Łosianka.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Regietówka

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion nowosądecki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Regietówka.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Osiński

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion nowosądecki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Osiński.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Wójtowiczanka

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion nowosądecki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem potoku Wójtowiczanka.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie działania NW w Jaśle

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77312100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z usuwaniem Sosnowskiego na terenie działania NW w Jaśle.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
02/04/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie będzie określał w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie będzie określał w tym zakresie żadnych wymagań.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający nie będzie określał w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
02/04/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rodzaj procedury: otwarta.

Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium.

Zamówienie nie ma charakteru powtarzającego się.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty można sporządzać w języku polskim.

Oferty w postępowaniu będzie należało sporządzić i przekazać zamawiającemu zgodnie z treścią art. 10a ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z treścią art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy będą związani ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega, że poszczególne części zamówienia wymienione w niniejszym ogłoszeniu mogą zostać ogłoszone jako samodzielne postępowania przy zachowaniu warunków określonych w treści ogłoszenia.

Zamówienia nie będą zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównych celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Realizacja zamówienia nie będzie ograniczona do programów zatrudnienia chronionego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminach przewidzianych do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie, tj. pkt 4 ppkt 1-6.

9) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10) Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019