TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67146-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

België-Luik: Meubilair

2018/S 031-067146

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Liège — Instruction Publique
0207.343.933_511057
quai de la Batte 10, 3ème étage
Liège
4000
België
Telefoon: +32 42218519
E-mail: procurement@ecl.be
NUTS-code: BE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ecl.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299653

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fournitures de mobilier divers

Referentienummer: Liège - IP-007/2018-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mobilier du bureau, scolaire, spécifique à la petite enfance.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobilier de bureau et scolaire

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332
Voornaamste plaats van uitvoering:

Établissements administratifs et scolaire de la ville de Liège.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures suivant besoins.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobilier spécifique à la petite enfance

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332
Voornaamste plaats van uitvoering:

Crèches et mini-crèches de la ville de Liège.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures suivant besoins.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
28/03/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018