TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67158-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Oulu: Onderdelen en toebehoren voor gehoorapparaten

2018/S 031-067158

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0679480-9
Kajaanintie 50, OYS
Oulu
90029
Finland
Contactpersoon: Samuli Kauppinen
Telefoon: +358 83154321
E-mail: samuli.kauppinen@ppshp.fi
NUTS-code: FI1D9

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ppshp.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/ppshp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=132865&tpk=b6d1b57c-4cff-4c0d-a449-95b56bbac0fa
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kuulokojeiden korvakappaleen valmistus

Referentienummer: 19458
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33185100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

PPSHP pyytää tarjousta OYS-Erva -alueelle kuulokojeiden korvakappaleiden valmistuspalvelusta kahden (2) vuoden sopimukselle ajalle 2018-2020. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D
Voornaamste plaats van uitvoering:

OYS-Erva

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pyydämme tarjoustanne korvakappaleiden valmistuksesta palveluna Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaalle. Alueelle haetaan aktiivista palveluntarjoajaa, jonka kanssa voidaan yhteistyössä kehittää palvelua sopimuskauden aikana.

PPSHP:n korvakappaleista osa valmistetaan omana työnä ja loput hankitaan skannattuna lähetettävien muottien perusteella palveluntarjoajalta. Skannauksen tarpeen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. Muilla osallistuvilla yksiköillä ei ole omaa korvakappaleen valmistusta.

Palvelun tulee sisältää ostajan käyttöön tuleva korvakappaleiden muottien skannaukseen soveltuva laitteisto eli tietokone + skanneri ohjelmistoineen käyttövalmiina, toimittajan määrittelemä sähköinen järjestelmä tilauksia varten sekä valmis korvakappale käyttövalmiina ostajalle toimitettuna. Skannauslaite ja ohjelmisto ovat tarjoajan omaisuutta ja ostajan käytössä hankintakauden ajan. Ostaja skannaa valmistettavan korvakappaleen muotin ja lähettää skannatun tiedoston toimittajalle, minkä perusteella toimittaja valmistaa ja toimittaa käyttövalmiin korvakappaleen ostajalle. Kuvatun palvelun tulee pitää sisältää korvantauskojeen kovien ja pehmeiden korvakappaleiden valmistus.

Palvelusta lähetetään kuukausittainen lasku, jossa toimitetut kappaleet on eritelty. Laskutuskäytännöistä sovitaan tarkemmin osallistuvien yksiköiden kanssa erikseen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimusta voidaan varsinaisen sopimuskauden jälkeen jatkaa toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Option käytöstä riippuen 2020 tai 2021.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018