Diensten - 67167-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Denemarken-Grindsted: Tijdelijke invaliditeitsuitkeringen

2019/S 030-067167

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Billund Kommune
29189765
Jorden rundt 1
Grindsted
7200
Denemarken
Contactpersoon: Susanne Hansen
Telefoon: +45 79727229
E-mail: suh@billund.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/99794159.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.billund.dk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Høring af beskæftigelsesindsats

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75313100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, er det besluttet at lave en skriftlig høring af de udarbejdede krav. Sydjysk Kommuneindkøb ønsker at det kommende udbud, i så høj grad som muligt afspejler forholdene i markedet. Det er derfor valgt, at der bliver offentliggjort et foreløbigt materiale, som oplæg til et skriftligt høringssvar fra markedets partener.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75314000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Billund Kommune udsender udbudsmateriale på beskæftigelsesindsats til høring hos potentielle leverandører på marked. For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, er det besluttet at lave en skriftlig høring af de udarbejdede krav.

Billund Kommune ønsker at det kommende udbud, i så høj grad som muligt, afspejler forholdene i marked.

Det er derfor valgt, at der bliver offentliggjort et foreløbigt materiale, som oplæg til et skriftligt høringssvar fra markedets partener.

Denne forudgående proces, vil forhåbentlig resultere i dels et materiale, der matcher markeds situationen, dels en bedre proces og slutteligt en bedre forventnings afstemning i forhold til det kommende samarbejde.

Billund Kommune opfordrer derfor alle interesserede til at gennemgå materialet og afgive skriftligt høringssvar, hvor der forhåbentlig kommenteres på fundne uhensigtsmæssigheder, forslag til ændringer og evt. ønsker om præcisering.

Materialet, som fremligger til høringen, er en del af et samlet udbudsmateriale. Der kan derfor være henvisninger til materiale, som ikke indgår i høringen.

Frist for afgivelse af høringssvar:

Sidste frist for fremsendelse af skriftligt høringssvar er fredag den 19.2.2019 kl. 12:00. Høringssvaret skal derfor sendes enten via "kommunikation" i Mercell. Herefter vil arbejdsgruppen gennemlæse alle høringssvar.

Billund Kommune gør opmærksom på, at materialet ikke er det endelige men blot et udkast. De indkommende høringsmaterialer vil efterfølgende ikke blive offentliggjort.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
08/02/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019