TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67173-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Lublin: Trolleybussen

2018/S 031-067173

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
PL
ul. Nałęczowska 14
Lublin
20-701
Polen
Contactpersoon: Karolina Siwy- Pachulska
Telefoon: +48 814662900
E-mail: ksiwy@ztm.lublin.eu
Fax: +48 814662901
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ztm.bip.lublin.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ztm.bip.lublin.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Gminna Jednostka Budżetowa
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Transport Publiczny

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej - 10 szt. trolejbusów maxi

Referentienummer: DZ.381.UE-1/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34622300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej - 10 szt. trolejbusów maxi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Lublin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej - 10 szt. trolejbusów maxi.

1.2. Zakres zamówienia obejmuje:

1.2.1. Zakup i dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych nie później niż 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych Trolejbusów klasy maxi, takich samych, tej samej marki, wyposażonych w kompletacji zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, a także:

1.2.2. Dostawę narzędzi specjalnych, przyrządów diagnostycznych i kontrolno-pomiarowych, oprzyrządowania, programów do wykonywania prac obsługowo-naprawczych;

1.2.3. Dostawę programów i urządzeń dodatkowych wraz z kosztami montażu, a także wymaganej dokumentacji przewidzianej w s.i.w.z;

1.2.4. Dostawę kół zapasowych dla każdego trolejbusu;

1.2.5. Dostawę jednej sztuki rozdzielnicy wraz z kablem zasilającym i wtyczką umożliwiającą podłączenie trolejbusu do zasilania stacjonarnego trolejbusu ze standardowej sieci 3 x 400 V, 50 Hz w układzie TN-S z zabezpieczeniem 63 A oraz z dedykowanym zabezpieczeniem różnicowo - prądowym - do każdego trolejbusu;

1.2.6. Dostawę dodatkowych 5 dysków zastępczych wraz z kieszenią umożliwiającą ich montaż w pojeździe- na całą dostawę, o których mowa w Załączniku nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna trolejbusów;

1.2.7. Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie serwera wraz z wszelkim niezbędnym oprogramowaniem do obsługi automatów biletowych;

1.2.8. Dostawę dodatkowych kaset końcowych w liczbie 10 sztuk;

1.2.9. Dostawę zaczepów holowniczych, po jednym z przodu i z tyłu trolejbusu oraz po jednym łączniku zaczepu holowniczego (umożliwiający zamocowanie holu sztywnego przed zderzakiem - jeśli jest przewidywany), w ilości 5 sztuk na całą dostawę;

1.2.10. Wykonania naklejek i oklejenia wszystkich 10 sztuk Trolejbusów zgodnie z zasadami promocji projektu oraz wytycznymi zamawiającego przedstawionymi na etapie przygotowywania stosownych oznaczeń, oraz dodatkowo dostarczenie po 2 komplety zapasowe naklejek dla każdego pojazdu;

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1.3.1. Specyfikacja techniczna trolejbusów - Załącznik nr 1 do s.i.w.z.,

1.3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej- Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej trolejbusów,

1.3.3. Wzór tapicerki- Załącznik nr 2 do specyfikacji technicznej trolejbusów,

1.3.4. Opis danych eksploatacyjnych- Załącznik nr 3 do specyfikacji technicznej trolejbusów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki gwarancji / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki techniczne / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Ekologia / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Komfort trolejbusów / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 02/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POPW.02.01.00-06-0004/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przedmiot zamówienia współfinansowany z projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna struktura transportowa Działania 2.1. Zrównoważony transport miejski.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart.22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy złożyć:

1.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

1.2. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. .zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Eventuele minimumeisen:

6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

6.1.wykazania, że wykonawca posiada 3 500 000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100)środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

6.2.wykazania, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Wartości w walucie innej niż PLN, wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu NBP nie opublikował średnich kursów, wówczas należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

Natomiast w przypadku braku przeliczenia przez wykonawcę innej waluty niż PLN na PLN, zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu NBP nie opublikował średnich kursów, wówczas zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

7. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6. muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy złożyć:

1.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

1.2.Załączyć dowody określające czy te dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1. zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

4.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

4.1. wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, jednokrotnej dostawy (rozumianej jako zrealizowanej w ramach jednego zamówienia, bądź umowy) 5 sztuk trolejbusów oferowanego typu o łącznej wartości co najmniej 8 300 000,00 PLN brutto (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych 00/100).

Przez typ pojazdu zamawiający rozumie kategorię pojazdów nieróżniących się pod następującymi istotnymi względami: producent nadwozia, producent podwozia, rodzaj konstrukcji pojazdu (całkowita liczba miejsc pasażerskich ≥ 75), rodzaj konstrukcji nadwozia (jednopokładowe, niskopodłogowe).

5. Wartości w walucie innej niż PLN, wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu NBP nie opublikował średnich kursów, wówczas należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

Natomiast w przypadku braku przeliczenia przez wykonawcę innej waluty niż PLN na PLN, zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu NBP nie opublikował średnich kursów, wówczas zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

6. Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt 4.1. nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia minimum jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem opisanym w pkt 4.1. (Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem opisanym w pkt 4.1., ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do s.i.w.z.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/03/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/03/2018
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, Sala konferencyjna pok. 143. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 300 000,00 zł(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt. 8 s.i.w.z.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 5 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu (wg Załącznika nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) - JEDZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. .Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o których mowa w § 5 pkt od 1 do 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z2016 r., poz. 1126) odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów, o których mowa pkt 4.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9. Wykonawca zobligowany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp(należy sporządzić wg załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w s.iw.z.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 ustawy Pzp.

11.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 90 dni.

13. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego na tereniemiasta Lublin w jednej transzy w ilości 10 sztuk do dnia 2.9.2019 r. Szczegółowe warunki dotycząceterminu i dostawy określone zostały w s.i.w.z. i wzorze umowy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018