Diensten - 67194-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Milaan: Reparatie en onderhoud van installaties

2019/S 030-067194

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
09315660960
Piazza Ospedale Maggiore 3
Milano
20162
Italië
Telefoon: +39 0264441
E-mail: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
Fax: +39 026420901
NUTS-code: ITC4C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ospedaleniguarda.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.ospedaleniguarda.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Azienda socio sanitaria territoriale
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bando esplorativo per la ricerca di imprese relativamente al servizio di manutenzione full risk.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45259000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La tipologia del contratto dovrà essere di tipo full risk, comprendendo manutenzione preventiva periodica e guasto su chiamata con intervento entro 8 ore lavorative e con alcune componenti di ricambio extra-canone.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4C
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La tipologia del contratto è di tipo full risk, comprendendo manutenzione preventiva periodica e guasto su chiamata intervento entro 8 ore lavorative, con alcune componenti di ricambio extra-canone.

Le apparecchiature oggetto di manutenzione sono le seguenti:

1) centrale di sterilizzazione blocco sud (anno di costruzione 2010):

— 2028 N.4 pass box 2 aut.ci e 2 manuali,

— 20975 termodisinfettore CISA 155/2P/EV/TS/SV,

— 20977 termodisinfettore CISA 155/2P/EV/TS/SV,

— 20978 termodisinfettore CISA 155/2P/EV/TS/SV,

— 20839 aut.ve CISA 6420H/2P/V/TS/SV,

— 20840 aut.ve CISA 6420H/2P/V/TS/SV,

— 20693 termodisinfettore CISA 155/2P/EV/TS/SV,

— 20838 aut.ve CISA 6420H/2P/V/TS/SV,

— 20979 termodisinfettore CISA 155/2P/EV/TS/SV,

— 19527 aut.ve CISA 6410H/2P/V/TS/SV,

— 19533 aut.ve CISA 6410H/2P/V/TS/SV,

— 20837 aut.ve CISA 6420H/2P/V/TS/SV,

— 2308 armadio dosaggio lavaferri,

— 20276 imp.lav.car.1350WT/2P/E/TS/SO;

2) centrale sterilizzazione DEA (anno di costruzione 2001):

— 7693 aut.ve CISA 6412H,

— 7704 aut.ve CISA 6412H,

— 7699 aut.ve CISA 6412H,

— 7705 aut.ve CISA 6412H.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le imprese interessate potranno far pervenire la documentazione in formato elettronico entro le ore 15:00 del 22.2.2019 agli indirizzi PEC approvvigionamenti@mailpec.asst-niguarda.it o postacertificata@mailpec.asst-niguarda.it.

Il valore stimato presunto del servizio in oggetto del presente bando è di 50 000,00 EUR/annuo (oltre IVA).

Si precisa che questo bando esplorativo non avvia nessuna procedura di gara o classificazione di merito e non è vincolante per questa ASST.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Lombardia
Milano
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019