Diensten - 67210-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Verona: Reiniging van gebouwen

2019/S 030-067210

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fondazione Arena di Verona
Via Roma 7/d
Verona
37121
Italië
Contactpersoon: Vincenzo Castronuovo
Telefoon: +39 0458051868
E-mail: direzione.tecnica@arenadiverona.it
NUTS-code: ITH31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arena.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.arena.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.arena.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Fondazione Arena di Verona
Via Roma 7/d
Verona
37121
Italië
Contactpersoon: Vincenzo Castronuovo
Telefoon: +39 0458051868
E-mail: direzione.tecnica@arenadiverona.it
NUTS-code: ITH31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arena.it

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Fondazione lirico sinfonica
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Diffusione, promozione e sviluppo dell'arte e dello spettacolo musicale

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione del servizio di pulizia e sanificazione, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti dell'anfiteatro Arena di Verona.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di pulizia e sanificazione, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti dell'anfiteatro Arena di Verona.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 979 200.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Anfiteatro Arena di Verona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di pulizia e sanificazione, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti dell'anfiteatro Arena di Verona.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 33
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice (c.d. proroga tecnica).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sala Ettore Fagiuoli della Fondazione Arena di Verona

Via Roma 7/d

Verona (ITALIA)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Venezia
Venezia
30121
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Fondazione Arena di Verona
Verona
37121
Italië
E-mail: alessandro.vellini@arenadiverona.it
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019