TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67224-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Fotokopieerpapier

2018/S 031-067224

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kassenärztliche Bundesvereinigung K. d. ö. R.
Herbert-Lewin-Platz 2
Berlin
10623
Duitsland
Contactpersoon: Stefanie Aulfes
Telefoon: +49 304005-1529
E-mail: Ausschreibung_18-02-1@kbv.de
Fax: +49 304005-1595
NUTS-code: DE300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kbv.de

I.1)Naam en adressen
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg K. d. ö. R.
Albstadtweg 11
Stuttgart
70567
Duitsland
Telefoon: +49 304005-1529
E-mail: Ausschreibung_18-02-1@kbv.de
Fax: +49 304005-1595
NUTS-code: DE111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kvbawue.de

I.1)Naam en adressen
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg K. d. ö. R.
Albstadtweg 11
Stuttgart
70567
Duitsland
Telefoon: +49 304005-1529
E-mail: Ausschreibung_18-02-1@kbv.de
Fax: +49 304005-1595
NUTS-code: DE111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kvbawue.de

I.1)Naam en adressen
Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen K. d. ö. R.
Berliner Allee 22
Hannover
30175
Duitsland
Telefoon: +49 304005-1529
E-mail: Ausschreibung_18-02-1@kbv.de
Fax: +49 304005-1595
NUTS-code: DE929

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kvn.de

I.1)Naam en adressen
Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe K. d. ö. R.
Robert-Schimrigk-Straße 4-6
Dortmund
44141
Duitsland
Telefoon: +49 304005-1529
E-mail: Ausschreibung_18-02-1@kbv.de
Fax: +49 304005-1595
NUTS-code: DEA52

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kvwl.de

I.1)Naam en adressen
Kassenärztliche Vereinigung Hessen K. d. ö. R.
Europa-Allee 90
Frankfurt am Main
60486
Duitsland
Telefoon: +49 304005-1529
E-mail: Ausschreibung_18-02-1@kbv.de
Fax: +49 304005-1595
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kvhessen.de

I.1)Naam en adressen
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein K. d. ö. R.
Tersteegenstraße 9
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 304005-1529
E-mail: Ausschreibung_18-02-1@kbv.de
Fax: +49 304005-1595
NUTS-code: DEA11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kvno.de

I.1)Naam en adressen
Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz K. d. ö. R.
Isaac-Fulda-Allee 14
Mainz
55124
Duitsland
Telefoon: +49 304005-1529
E-mail: Ausschreibung_18-02-1@kbv.de
Fax: +49 304005-1595
NUTS-code: DEB35

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kv-rlp.de

I.1)Naam en adressen
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt K. d. ö. R.
Doctor-Eisenbart-Ring 2
Magdeburg
39120
Duitsland
Telefoon: +49 304005-1529
E-mail: Ausschreibung_18-02-1@kbv.de
Fax: +49 304005-1595
NUTS-code: DEE03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kvsa.de

I.1)Naam en adressen
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen K. d. ö. R.
Schützenhöhe 12
Dresden
01099
Duitsland
Telefoon: +49 304005-1529
E-mail: Ausschreibung_18-02-1@kbv.de
Fax: +49 304005-1595
NUTS-code: DED21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kvs-sachsen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://roots.deutsche-evergabe.de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://roots.deutsche-evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Papier

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197643
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) schreibt zusammen mit acht Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) aus verschiedenen Bundesländern eine Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Papier in insgesamt neun Losen aus.

Zusätzlich wird für die KV Baden-Württemberg unter Los 2.2 der Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Belieferung von Kuvertierhüllen ausgeschrieben.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 10
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der KBV mit Papier

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KBV beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Papier für die Dauer von einem Jahr mit einem Wirtschaftsteilnehmer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers / Weging: AK gemäß LB
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es werden optionale Papiersorten abgefragt.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der KV Baden-Württemberg mit Papier

Perceel nr.: 2.1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reutlingen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KV Baden-Württemberg beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Papier für die Dauer von einem Jahr mit einem Wirtschaftsteilnehmer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers / Weging: AK gemäß LB
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers auf Kuvertiermaschine / Weging: AK gemäß LB
Kwaliteitscriterium - Naam: Eigener Vertrieb mit Kundenbetreuung / Weging: AK gemäß LB
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es werden optionale Papiersorten abgefragt.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— Datenschutz- und Vertraulichkeitserklärung der KVBW,

— Eigenerklärung zur Einhaltung des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes (LTMG),

— Screenshots von dem Webportal oder Webshop inkl. Beschreibung des Webshops,

— Eigenerklärung zur Kundenbetreuung unter Benennung eines Ansprechpartners,

— Farbpalette/Farbfächer.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der KV Baden-Württemberg mit Kuvertierhüllen

Perceel nr.: 2.2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reutlingen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KV Baden-Württemberg beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Kuvertierhüllen (C6/5 und C4) für die Dauer von einem Jahr mit einem Wirtschaftsteilnehmer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest der angebotenen Kuvertierhüllen / Weging: AK gemäß LB
Kwaliteitscriterium - Naam: Eigener Vertrieb mit Kundenbetreuung / Weging: AK gemäß LB
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— Datenschutz- und Vertraulichkeitserklärung der KVBW,

— Eigenerklärung zur Einhaltung des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes (LTMG),

— Screenshots von dem Webportal oder Webshop inkl. Beschreibung des Webshops,

— Eigenerklärung zur Kundenbetreuung unter Benennung eines Ansprechpartners,

— Ggf. Zertifikat DPAG für Kuvertierhüllen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der KV Niedersachsen mit Papier

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE9
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hannover

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KV Niedersachsen beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Papier für die Dauer von einem Jahr mit einem Wirtschaftsteilnehmer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers / Weging: AK gemäß LB
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers auf Kuviertiermaschine / Weging: AK gemäß LB
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es werden optionale Papiersorten abgefragt.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— Erklärung gemäß Niedersächsischem Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG),

— Farbpalette/Farbfächer.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der KV Westfalen-Lippe mit Papier

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA52
NUTS-code: DEA33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dortmund.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KV Westfalen-Lippe beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Papier für die Dauer von einem Jahr mit einem Wirtschaftsteilnehmer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers / Weging: AK gemäß LB
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— Verpflichtungserklärung zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und Bauleistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben des TVgG - NRW,

— Verpflichtungserklärung nach § 18 TVgG - NRW,

— Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG - NRW,

— Besondere vertragliche Nebenbedingungen zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen durch Nachunternehmer bzw. Nachunternehmerinnen (falls zutreffend).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der KV Hessen mit Papier

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Frankfurt am Main.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KV Hessen beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Papier für die Dauer von einem Jahr mit einem Wirtschaftsteilnehmer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers / Weging: AK gemäß LB
Kwaliteitscriterium - Naam: Abruf des Papier über Webshop / Weging: AK gemäß LB
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers auf Kuvertiermaschine / Weging: AK gemäß LB
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es werden optionale Papiersorten abgefragt.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— Verpflichtungserklärung gemäß Hessischem Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG),

— Screenshots von der Webshop-Oberfläche.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der KV Nordrhein mit Papier

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1
NUTS-code: DEA2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Düsseldorf.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KV Nordrhein beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Papier für die Dauer von einem Jahr mit einem Wirtschaftsteilnehmer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers / Weging: AK gemäß LB
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es werden optionale Papiersorten abgefragt.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— Verpflichtungserklärung zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und Bauleistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben des TVgG - NRW,

— Verpflichtungserklärung nach § 18 TVgG - NRW,

— Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG - NRW,

— Besondere vertragliche Nebenbedingungen zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen durch Nachunternehmer bzw. Nachunternehmerinnen (falls zutreffend).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der KV Rheinland-Pfalz mit Papier

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB
Voornaamste plaats van uitvoering:

Neustadt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KV Rheinland-Pfalz beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Papier für die Dauer von zwei Jahren mit einem Wirtschaftsteilnehmer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers / Weging: AK gemäß LB
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— Erklärung gemäß Landestariftreuegesetz (LTTG).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der KV Sachsen-Anhalt mit Papier

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE02
NUTS-code: DEE03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magdeburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KV Sachsen-Anhalt beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Papier für die Dauer von einem Jahr mit einem Wirtschaftsteilnehmer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers / Weging: AK gemäß LB
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— Bewerbererklärung Sachsen-Anhalt,

— Erklärung zur Tariftreue und Entgeltgleichheit (§10 Abs. 1 und 3 LVG-LSA),

— Erklärung zum Nachunternehmereinsatz (§ 13 Abs. 2 und 4 LVG-LSA),

— Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen (§ 12 LVG-LSA),

— Ergänzende Vertragsbedingungen (§§ 12, 17 und 18 LVG-LSA),

— Eigenerklärung zur Beschäftigtenzahl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der KV Sachsen mit Papier

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dresden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KV Sachsen beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Papier für die Dauer von einem Jahr mit einem Wirtschaftsteilnehmer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers / Weging: AK gemäß LB
Kwaliteitscriterium - Naam: Lauftest des angebotenen Papiers auf Kuvertiermaschine / Weging: AK gemäß LB
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Unternehmensname und Rechtsform;

2) Besitzverhältnisse des Unternehmens;

3) Eigenerklärung, dass die Ausschlussgründe gemäß §§ 123 und 124 GWB nicht vorliegen (Vordruck ist im eVergabe-Portal hinterlegt);

4) Erklärung gemäß § 19 MiLoG (Vordruck ist im eVergabe-Portal hinterlegt);

5) Ggf. Vertretungsvollmacht der Bietergemeinschaft;

6) Zu ggf. weiteren losspezifischen Anforderungen an die Teilnahmebedingungen siehe die jeweiligen Angaben in Abschnitt II.2.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Benennung von Geschäftsstellen(n) und Lagerstandort(en) in Deutschland;

2) Umsätze bezogen auf die ausgeschriebene Leistung in den letzten drei Geschäftsjahren (2014/2015/2016);

3) Darstellung der bestehenden Unternehmenshaftpflichtversicherung.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Angabe von mit den Anforderungen dieser Ausschreibung vergleichbaren Referenzaufträgen der letzten drei Jahre unter Benennung der auftraggeberseitigen Ansprechpartner;

2) Anzahl der fest angestellten Mitarbeiter;

3) Darstellung der Zertifizierung des Unternehmens (Z. B. DIN ISO 9001 und DIN ISO 14001);

4) Benennung eines deutschsprachigen Ansprechpartners für die Auftragsabwicklung;

5) Produktdatenblätter gemäß der ausgeschriebenen Formate und Qualitäten.

Eventuele minimumeisen:

Zu 1.: Angabe von in Art und Umfang dem hier ausgeschriebenen Auftrag vergleichbaren Referenzen der letzten drei Jahre (2015/2016/2017) mit Benennung der auftraggeberseitigen Ansprechpartner.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bieter oder deren Bevollmächtigte sind nicht zugelassen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Anmerkung zu IV.1.3): Die Rahmenvereinbarung wird mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer je Los geschlossen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 22894990
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163

Internetadres: www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018