TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67254-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2018/S 031-067254

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Voennomeditsinska akademiya
129000273
ul. „Georgi Sofiyski“ No. 3
Sofiya
1606
Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Anna Krasteva
Telefoon: +359 29225388
E-mail: anna.krasteva@vma.bg
Fax: +359 29526536
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vma.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: ftp://213.240.235.124/Periodichna%20dostavka%20na%20konsumativi%20za%20meditsinska%20aparatura%20po%208%20obosobeni%20pozitsii/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Военномедицинска академия
129000273
ул. „Георги Софийски“ № 3
София
1606
Bulgarije
Contactpersoon: Огняна Никодимова
Telefoon: +359 29225527
E-mail: anna.krasteva@vma.bg
Fax: +359 29526536
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vma.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Периодична доставка на консумативи за медицинска апаратура по 8 обособени позиции: обособена позиция 1 — Консумативи за Респиратори Hamilton Medical; обособена позиция 2 — Консумативи за Анестезиологичн

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Периодична доставка на консумативи за медицинска апаратура по 8 обособени позиции:

— обособена позиция 1 — Консумативи за респиратори Hamilton Medical,

— обособена позиция 2 — Консумативи за анестезиологични апарати Stephan,

— обособена позиция 3 — Консумативи за монитори Space Lab,

— обособена позиция 4 — Консумативи за монитори Datex, Datex, MRI, B650 и анестезиологични апарати Avance, Carescape 650 DM, Aespire 7100;

— обособена позиция 5 — Консумативи за пациентни монитори и анестезиологични апарати Nihon Kohden,

— обособена позиция 6 — Консумативи за пациентни монитори и анестезиологични апарати Draeger,

— обособена позиция 7 — Консумативи за газова система Afnor за кислородна и аспирационна терапия,

— обособена позиция 8 — Пациентен монитор Contec.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 720 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Периодична доставка на консумативи за респиратори Hamilton Medical

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

ВМА — МБАЛ — София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодична доставка на консумативи за респиратори Hamilton Medical, подробно описани по вид и количество в обособена позиция № 1.

Доставката на консумативите е периодична, като конкретните количества за целия период на договора ще се определят в зависимост от потребностите на Възложителя. Доставките на съответните консумативи ще се извършват, само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите конкретни потребности.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всеки участник може да участва за една, за повече или всички обособени позиции.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Периодична доставка на консумативи за анестезиологични апарати Stephan

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

ВМА — МБАЛ — София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодична доставка на консумативи за анестезиологични апарати Stephan, подробно описани по вид и количество в обособена позиция № 2.

Доставката на консумативите е периодична, като конкретните количества за целия период на договора ще се определят в зависимост от потребностите на Възложителя. Доставките на съответните консумативи ще се извършват, само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите конкретни потребности.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всеки участник може да участва за една, за повече или всички обособени позиции.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Периодична доставка на консумативи за монитори Space Lab

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

ВМА — МБАЛ — София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодична доставка на консумативи за монитори Space Lab, подробно описани по вид и количество в обособена позиция № 3.

Доставката на консумативите е периодична, като конкретните количества за целия период на договора ще се определят в зависимост от потребностите на Възложителя. Доставките на съответните консумативи ще се извършват, само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите конкретни потребности.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всеки участник може да участва за една, за повече или всички обособени позиции.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Периодична доставка на консумативи за монитори Datex, Datex, MRI, B650 и анестезиологични апарати Avance Carescape 650 DM, Aespire 7100

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

ВМА — МБАЛ — София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодична доставка на консумативи за монитори Datex, Datex, MRI, B650 и анестезиологични апарати Avance, Carescape 650 DM, Aespire 7100, подробно описани по вид и количество в обособена позиция № 4.

Доставката на консумативите е периодична, като конкретните количества за целия период на договора ще се определят в зависимост от потребностите на Възложителя. Доставките на съответните консумативи ще се извършват, само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите конкретни потребности.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всеки участник може да участва за една, за повече или всички обособени позиции.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Периодична доставка на консумативи за пациентни монитори и анестезиологични апарати Nihon Kohden

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

ВМА — МБАЛ — София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодична доставка на консумативи за пациентни монитори и анестезиологични апарати Nihon Kohden, подробно описани по вид и количество в обособена позиция № 5.

Доставката на консумативите е периодична, като конкретните количества за целия период на договора ще се определят в зависимост от потребностите на Възложителя. Доставките на съответните консумативи ще се извършват, само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите конкретни потребности.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всеки участник може да участва за една, за повече или всички обособени позиции.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Периодична доставка на консумативи за пациентни монитори и анестезиологични апарати Draeger

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

ВМА — МБАЛ — София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодична доставка на консумативи за пациентни монитори и анестезиологични апарати Draeger, подробно описани по вид и количество в обособена позиция № 6.

Доставката на консумативите е периодична, като конкретните количества за целия период на договора ще се определят в зависимост от потребностите на Възложителя. Доставките на съответните консумативи ще се извършват, само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите конкретни потребности.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всеки участник може да участва за една, за повече или всички обособени позиции.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Периодична доставка на консумативи за газова система Afnor за кислородна и аспирационна терапия

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

ВМА — МБАЛ — София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодична доставка на консумативи за газова система Afnor за кислородна и аспирационна терапия, подробно описани по вид и количество в обособена позиция № 7.

Доставката на консумативите е периодична, като конкретните количества за целия период на договора ще се определят в зависимост от потребностите на Възложителя. Доставките на съответните консумативи ще се извършват, само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите конкретни потребности.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всеки участник може да участва за една, за повече или всички обособени позиции.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Периодична доставка на консумативи за пациентен монитор Contec

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

ВМА — МБАЛ — София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодична доставка на консумативи за пациентен монитор Contec, подробно описани по вид и количество в обособена позиция № 8.

Доставката на консумативите е периодична, като конкретните количества за целия период на договора ще се определят в зависимост от потребностите на Възложителя. Доставките на съответните консумативи ще се извършват, само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите конкретни потребности.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всеки участник може да участва за една, за повече или всички обособени позиции.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участникът да е получил разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, по реда на ЗМИ или еквивалентен документ.

Участникът следва да предостави горната информация в част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП, като посочи номер, дата на издаване и срок на валидност.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът по всяка обособена позиция да е внедрил и да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или по-нов, или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата.

Участникът следва да предостави информация за получен сертификат за въведена система за качеството в част IV, раздел Г от ЕЕДОП /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват/.

Под „сходен предмет“ се разбира доставка на медицински изделия.

Изисква се за всички обособени позиции.

— Доказва се със Сертификат по стандарт ЕN ISO 9001:2015 или по-нов, или еквивалентен на името на участника в обхвата на предмета на поръчката, който се представя от избрания изпълнител при сключване на договора или при упражняване правото на възложителя съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът по всяка обособена позиция да е внедрил и да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или по-нов, или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата.

Участникът следва да предостави информация за получен сертификат за въведена система за качеството в част IV, раздел Г от ЕЕДОП /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват/.

Под „сходен предмет“ се разбира доставка на медицински изделия.

Изисква се за всички обособени позиции.

— Доказва се със Сертификат по стандарт ЕN ISO 9001:2015 или по-нов, или еквивалентен на името на участника в обхвата на предмета на поръчката, който се представя от избрания изпълнител при сключване на договора или при упражняване правото на възложителя съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

При подписване на договор изпълнителят представя гаранция, която да обезпечи изпълнението на поръчката, в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

1. Гаранцията трябва да е представена в оригинал, платежно нареждане, банкова гаранция или застраховка към момента на сключване на договора за възлагане на общ. поръчка.

2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

а/ парична сума, внесена по банкова сметка на ВМА: IBAN: BG34BNBG96613300150601; BIC: BNBGBGSD; Банка: БНБ. При внасяне на парична гаранция в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася;

б/ банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал в полза на възложителя — срокът на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение на договора следва да е 30 дни след изтичане срока на договора;

в/ застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/03/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Гр. София, бул. Св. Георги Софийски 3, ВМА, партер, зала 10.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Желащите да присъстват лица се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

2.1. Основания за задълж. отстр., опред. в чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2.1.1. Възл. отстранява от участие в проц. за възлагане на общ. пор. участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало преди или по време на процедурата:

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от (НК) или престъпления, аналогични на посочените, в друга държава членка или трета страна;

б) има зад. за данъци и задължителни осиг. вноски по смис. на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични зад., уст. с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

г) установено е, че:

— е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор,

— не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

д) е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от КТ или аналогични задължения, установени с акт на комп. орган, съгл. закон. на държавата, в която кандидатът или участн. е устан;

е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.1.2. Осн. по т. 2.1.1, б. „а“ и „е“ се отнасят за лицата, които представляват участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

2.1.3. Отстранява се и уч. в процедурата — обединение от физ. и/или юрид. лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 2.1.1 по-горе основания за отстр.

2.1.4. Основанията за отстр. по т. 2.1.1, б. „а“ по-горе се прилагат до изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а тези по т. 2.1.1, б. „г“, предложение първо и б. „д“ — три години от датата на настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. В съответствие с чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възл. отстр. от участие в процедурата всеки участник, за когото е налице следното обстоятелство: обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чужд. лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгл. законодателството на държавата, е установен.

2.2. Други основания за отстраняване:

2.2.1. Участници, които са свързани лица.

2.2.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон.

2.2.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.

2.2.4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

2.2.5. Участник, който не е пред. в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП.

2.2.6. Участник, който след покана от Възложителя и в опред. в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

Всеки участник може да участва за една, за повече или всички обособени позиции.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018